مقاله بررسی مقایسه ای شمارش سویه های لاکتوباسیلوس در طول زمان ماندگاری در چند نمونه ماست پروبیوتیک صنعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای شمارش سویه های لاکتوباسیلوس در طول زمان ماندگاری در چند نمونه ماست پروبیوتیک صنعتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماست
مقاله پروبیوتیک
مقاله لاکتوباسیلوس
مقاله زمان ماندگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاریان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی طناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: لاکتوباسیوس ها از میکروارگانیسم های اصلی ماست پروبیوتیک هستند که برای اثربخشی بالینی باید از نظر تعداد و میزان بقا در زمان ماندگاری ماست در حد مطلوب حفظ شوند. هدف این مطالعه ارزیابی شمارش لاکتوباسیلوس ها در چند نمونه ماست پروبیوتیک از برندهای معمول لبنی در زمان ماندگاری بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ۵۰ نمونه ماست پروبیوتیک (۱۰ نمونه از ۵ برند) تهیه و کدگذاری شد. پس از کشت سطحی، کلونی های تمامی سویه های لاکتوباسیلوس در ۲ نوبت (۱: روز میانی و ۲: روز پیش از پایان دوره ماندگاری) شمارش شد و در نوبت دوم، pH نمونه ها نیز اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS آنالیز شد.
نتایج: میانگین شمارش لاکتوباسیلوس ها در ۴ برند ارزیابی شده در کشت نوبت ۲ کمتر از نوبت ۱ بود (p£۰٫۰۰۲). ماکزیمم لاکتوباسیلوس شمارش شده در تمامی نمونه ها کمتر از حداقل میزان توصیه شده بود (۲٫۹×۱۰۵ vs.106 CFU/ml, p<0.0001).PH اندازه گیری شده در تمامی نمونه ها در پایان دوره نگهداری از pH مطلوب کمتر بود (p<0.0001).
نتیجه گیری: کمتر بودن میانگین شمارش کولونی های لاکتوباسیلوس در مدت ماندگاری و بالاتر بودن اسیدیته نمونه ها در پایان دوره نگهداری در مقایسه با میزان مطلوب، خواص پروبیوتیک ماست های ارزیابی شده و احتمال اثربخشی بالینی آنها را به صورت جدی کاهش می دهد، علاوه بر آزمایش های کنترل کیفی منظم بر اساس پروتکل های کشوری استاندارد، انجام مطالعات گسترده تر در این زمینه پیشنهاد می شود.