مقاله بررسی مقایسه ای سمیت سلولی چهار نوع سیلر درمان ریشه با استفاده از فیبروبلاست های لثه ای انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای سمیت سلولی چهار نوع سیلر درمان ریشه با استفاده از فیبروبلاست های لثه ای انسان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمیت سلولی
مقاله فیبروبلاست
مقاله زیست سازگاری
مقاله سیلر معالجه ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مستاجران احسان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی بنی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از مهم ترین ویژگی سیلرهای درمان ریشه، خاصیت زیست سازگاری آن ها می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان سمیت سلولی سیلرهایADSEAL ، tgsealer، AH 26 و MTA Fillapex به صورت آزمایشگاهی بر روی سلول های فیبروبلاست لثه ای انسانی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی سیلرها در دو حالت تازه تهیه شده و سفت شده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی سمیت سلولی، هر کدام از نمونه ها به صورت جداگانه در(Sigma-aldrich USA) RPMI-1640 ، عصاره گیری شدند. عصاره های حاصله ۱، ۳ و 7 روز در تماس با سلول های فیبروبلاست رده C165 در محیط کشت قرار گرفتند. سپس میزان سمیت سلولی به روش رنگ سنجی MTT-3 (4, 5- Dimethylthiazol-2-Yl) (2, 5-Diphenyltetrazolium Bromide) و بر اساس میزان جذب نوری ارزیابی شد. برای آنالیز داده ها از آزمون آماری آنالیز واریانس چند طرفه و نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ استفاده گردید (۰٫۰۵=a).
یافته ها: در این مطالعه همه سیلرها دارای سمیت سلولی بودند. با توجه به آزمون آماری، اختلاف معنی داری بین میزان سمیت سلولی سیلرهایAH 26 p value=0.028) ) در حالت تازه تهیه شده و سفت شده وجود داشت ولی در مورد سیلرهای(p value=0.910) ADSEAL ، (p value=0.952) MTA Fillapex وp value=0.566) tgsealer ) بین این دو حالت اختلاف معنی داری وجود نداشت. هم چنین با توجه به میانگین کلیه داده های به دست آمده از هر سیلر، کم ترین سمیت سلولی را MTA Fillapex (0.78) و بیش ترین سمیت سلولی را ۰٫۶۰) ADSEAL) نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، از بین سیلرهای مورد بررسی، سیلرهای MTA Fillapex و ADSEAL به ترتیب دارای کم ترین و بیش ترین میزان سمیت سلولی رتبه بندی شدند.