مقاله بررسی مقایسه ای سطح سرمی HSP70 و CA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای سطح سرمی HSP70 و CA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدخیمی تخمدان
مقاله پروتئین شوک حرارتی ۷۰
مقاله تومور مارکر شیمیایی
مقاله CA125

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده مفرد ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمیان فر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آیت الهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بیراوندی مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آقایی منور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان تخمدان از شایع ترین بدخیمی های ژنیکولوژیک همراه با افزایش زیاد مرگ و میر بیماران می باشد که این میزان مرگ و میر، ناشی از تاخیر در تشخیص می باشد. استفاده از تومور مارکرهای خاص که در مراحل اولیه قدرت تشخیص دارند، اقدامی بسیار موثر در بهبود نتایج درمانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سطح سرمی HSP70 و CA125 در بیماران مبتلا به تومورهای اپی تلیال تخمدان انجام شد.
روش کار: این مطالعه تحلیلی در سال ۹۱-۱۳۹۰ بر روی ۳۷ بیمار مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان و ۳۵ بیمار مبتلا به توده لگنی خوش خیم انجام شد. قبل از عمل جراحی، نمونه خون از تمام بیماران گرفته شد. بیماران با سرطان تخمدان تحت عمل جراحی سایتوریداکتیو و مرحله بندی سرطان و بیماران با توده های خوش خیم تحت جراحی سیستکتومی یا اووفورکتومی قرار گرفتند. سطح سرمی HSP70 به روش ELISA و سطح سرمی CA125 به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد. سرانجام سطح HSP70 و CA125 قبل از عمل بین دو گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های فیشر، کای دو، تی دانشجویی، من ویتنی وANOVA  انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن بیماران دارای توده بدخیم به طور معنی داری بیشتر از بیماران دارای توده خوش خیم بود (۰٫۰۰۱>p). در ۶۲٫۵% افراد هر دو گروه، شایع ترین علامت بالینی درد بود. در بیماران مبتلا به توده بدخیم، میانگین سطح CA125، ۶۷۲٫۹۵±۴۷۰٫۵۵ و میانگین سطح HSP70، ۰٫۸۵۹±۰٫۴۶۱ بود. متوسط سطح CA125 و HSP70 در گروه با تومور بدخیم اپی تلیال تخمدان به طور معنی داری بالاتر از گروه خوش خیم بود (به ترتیب ۰٫۰۲۵=p و ۰٫۰۰۱=p).
نتیجه گیری: می توان از HSP70 در کنار CA125 جهت تشخیص زودرس توده های بدخیم تخمدانی استفاده کرد.