مقاله بررسی مقایسه ای سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی نوع ۷۰ در پره اکلامپسی و بارداری طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی نوع ۷۰ در پره اکلامپسی و بارداری طبیعی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری طبیعی
مقاله پروتئین شوک حرارتی نوع ۷۰
مقاله پره اکلامپسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی هوشیار اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عامل جامه دار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نعمانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پروتئین های شوک حرارتی (HSPs)، به مجموع پروتئین های داخل سلولی گفته می شوند که در شرایط استرسی در سلول بیان می شوند. در بارداری طبیعی، سطح HSP70 کاهش می یابد و افزایش سطح این پروتئین ها در همراهی با چندین عارضه بارداری مشاهده شده است. نقش HSP70 در بارداری های طبیعی و پاتولوژیک به خوبی شناخته نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح سرمی HSP70 و پره اکلامپسی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بر روی ۴۱ بیمار مبتلا به پره اکلامپسی و ۳۹ زن با بارداری طبیعی در سه ماهه سوم بارداری در بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. تمام افراد، نخست باردار بودند. افراد دو گروه تا زمان زایمان از نظر عوارض مادری و جنینی پیگیری شدند. سطح HSP70 در سرم های بیماران با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های تی مستقل، دقیق فیشر و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه از نظر سن مادر، سن بارداری و شاخص توده بدنی تفاوت معناداری نداشتند (
p>0.05). غلظت سرمی HSP70 در بیماران پره اکلامپسی به طور معناداری بالاتر از افراد با بارداری طبیعی بود (p<0.001). بین HSP70 و شاخص توده بدنی و همچنین بین HSP70 و سن مادر و سن بارداری، ارتباط معناداری وجود نداشت (p>0.05). بین HSP70 و فشارخون سیستولیک مادر در گروه مورد، ارتباط معناداری وجود داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: غلظت سرمی HSP70 در افراد مبتلا به پره اکلامپسی، بالاتر از افراد با بارداری طبیعی است.HSP70 نه تنها می تواند یک نشانگر برای این شرایط باشد، بلکه می تواند نقش مهمی در پاتوژنز پره اکلامپسی داشته باشد.