مقاله بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در طب ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب
مقاله راستای ستون فقرات
مقاله کشتی آزاد
مقاله کشتی فرنگی
مقاله تنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیریان سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی انجام گرفت. بدین منظور ۱۰۰ کشتی گیر آزاد و ۱۰۰ کشتی گیر فرنگی انتخاب شدند. آسیب های قسمت های مختلف تنه از طریق پرسشنامه مخصوص بررسی شد. همچنین از هر سبک کشتی ۵۰ نفر برای ارزیابی راستای ستون فقرات با استفاده از دستگاه اسپاینال موس انتخاب شد. اندازه زاویه کرانیوورتبرال با استفاده از عکس برداری از نمای جانبی سر و گردن و به کمک نرم افزار اتوکد به دست آمد. داده های بدست آمده با آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آسیب گردن در کشتی گیران آزاد به طور معنی داری بیشتر از کشتی گیران فرنگی است (P= 0.035)، با وجود این، شکستگی دنده (P= 0.033) و اندازه زاویه کرانیوورتبرال (P= 0.048) در کشتی گیران فرنگی به طور معنی داری بیشتر است. اما در آسیب های عضلانی، مفصلی و جراحت ناحیه پشت و کمر و نیز زاویه کیفوز و لوردوز بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). بر اساس نتایج تحقیق حاضر باید در نحوه اجرای فنون کشتی آزاد آموزش بهتری داده شود، زیرا یکی از عوامل آسیب گردن، اجرای ناقص زیرگیری ها و سایر فنون است که موجب گیر افتادن گردن در دستان حریف می شود. همچنین باید به فرنگی کاران آموزش داده شود تا برای لیفت کردن حریف با خم کردن زانو عضلات چهارسر را به جای بازکننده ستون فقرات به کار گیرند.