مقاله بررسی مقایسه ای دو ترکیب بیهوشی «پروپوفول و فنتانیل» و «پروپوفول و رمی فنتانیل» در اداره بیهوشی بیماران با ضایعه فضاگیر مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۴۸ تا ۵۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای دو ترکیب بیهوشی «پروپوفول و فنتانیل» و «پروپوفول و رمی فنتانیل» در اداره بیهوشی بیماران با ضایعه فضاگیر مغزی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار داخل جمجمه
مقاله فنتانیل
مقاله رمی فنتانیل
مقاله پروپوفول
مقاله ضایعه فضاگیر مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زادگان صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در اعمال جراحی اعصاب، کنترل فشار داخل مغزی قبل، در حین و بعد از عمل است. دانش بیهوشی از روش های مختلف و ترکیب عوامل مختلف به این منظور بهره گرفته است. در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر دو ترکیب بیهوشی را در اداره بیماران با ضایعه فضاگیر مغزی بررسی کنیم.
روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت. ۳۴ بیمار مبتلا به تومور مغزی سوپراتنتوریال به صورت تصادفی در دو گروه ۱۷ نفره وارد مطالعه شدند. در گروه اول جهت ادامه بیهوشی از ترکیب پروپوفول + فنتانیل و در گروه دوم از ترکیب پروپوفول + رمی فنتانیل استفاده شد و کنترل همودینامیک حین عمل، وضعیت فشار داخل مغزی و فراوانی عوارض در ریکاوری در دو گروه با یک دیگر مقایسه و در پرسش نامه ثبت گردید.
یافته ها: از نظر وضعیت کنترل همودینامیک تفاوتی بین دو گروه مشاهده نگردید. در میان عوارض در اتاق بهبودی نیز به جز درد، که در افراد گروه رمی فنتانیل بیش تر بروز کرد (P<0.03)، تفاوتی بین دو گروه دیده نشد. از نظر درجه افزایش فشار داخل جمجمه ای، افراد گروه فنتانیل در پایان جراحی وضعیت مناسب تری داشتند ولی از نظر آماری میزان کاهش فشار داخل جمجمه ای در دو گروه معنی دار نبود.
نتیجه گیری: هر دو ترکیب دارویی قادرند به شکل مناسب فشار داخل مغز را در طی عمل جراحی کنترل نموده، لیکن ترکیب پروپوفول و فنتانیل با بی دردی ایجاد نموده در طی زمان ریکاوری و لذا ایجاد ریکاوری آرام تر برای بیمار مناسب تر به نظر می رسد.