مقاله بررسی مقایسه ای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه درختی کنوکارپوس (.Conocarpus erectus L) و جمبو (.Syzygium cumini (L.) Skeels) در اطراف منطقه آلوده صنایع فولاد اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۲ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه درختی کنوکارپوس (.Conocarpus erectus L) و جمبو (.Syzygium cumini (L.) Skeels) در اطراف منطقه آلوده صنایع فولاد اهواز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله صنایع فولاد اهواز
مقاله مقاومت
مقاله Conocarpus erectus
مقاله Syzygium cumini

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انتشاری شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: ارس خلجی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سیدنژاد سیدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی جمیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود کارخانجات صنعتی در کنار شهرها یکی از معضلات آلودگی در این شهرهاست. شناخت و استفاده از گیاهان مقاوم در فضای سبز کمک شایانی به تصفیه هوای این مناطق می کند. در تحقیق حاضر اثر آلودگی هوای منطقه صنعتی صنایع فولاد اهواز به عنوان منطقه آلوده بر روی برخی از فاکتورهای مقاومتی نسبت به تنش در دو گونه درختی غالب کنوکارپوس و جمبو مورد بررسی قرار گرفت و با نمونه های گیاهی مشابه برداشت شده از منطقه پاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هردو گیاه سطح برگی در منطقه آلوده نسبت به پاک کاهش در حالیکه میزان قندهای محلول در شرایط آلوده افزایش معنی داری یافت. در گیاه جمبو میزان پرولین تحت تاثیر آلودگی هوا به طور معنی داری افزایش یافت. از طرف دیگر در گیاه جمبو میزان اسیدآسکوربیک، مآلون دی آلدئید برگ و شاخص مقاومت به آلودگی هوا کاهش ولی در گیاه کنوکارپوس تنها میزان مآلون دی آلدئید برگ بطور معنی داری افزایش یافت در حالی که آلودگی تاثیر معنی داری بر سایر پارامترها در این گیاه نداشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت هر دو گیاه در محدوده گیاهان حساس قرار داشته ولی گیاه کنوکارپوس نسبت به جمبو مقاومت بیشتری نسبت به آلودگی هوا در منطقه مورد مطالعه نشان داد.