مقاله بررسی مقایسه ای تحول اخلاقی، نوع دوستی و خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان های شهر ارومیه در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تحول اخلاقی، نوع دوستی و خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان های شهر ارومیه در سال تحصیلی ۹۱-۹۰
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحول اخلاقی
مقاله نوع دوستی
مقاله خودکارآمدی اجتماعی
مقاله تیزهوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضائی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای تحول اخلاقی، نوع دوستی و خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش و عادی شهر ارومیه در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ می باشد. نمونه آماری شامل ۳۸۵ دانش آموز عادی و ۲۲۵ دانش آموز تیزهوش بود. در نمونه گیری از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، شامل دو پرسشنامه قضاوت اخلاقی ما (۱۹۸۱) و مقیاس خودکارآمدی نوجوان کنلی (۱۹۸۹) بود. داده های پژوهش با استفاده از آزمونt  مستقل تحلیل شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که بین دو گروه عادی و تیزهوش، از نظر تحول اخلاقی و نوع دوستی و خودکارآمدی اجتماعی (در هر ۵ مولفه مربوط به خودکارآمدی اجتماعی) تفاوت معنی دار وجود دارد و گروه تیزهوش در همه موارد میانگین بالاتری نسبت به گروه عادی داشت.