مقاله بررسی مقایسه ای تجویز سرم هماکسل با سرم رینگر بر تغییرات لاکتات خون در عمل جراحی آپاندکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بیهوشی و درد از صفحه ۳ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تجویز سرم هماکسل با سرم رینگر بر تغییرات لاکتات خون در عمل جراحی آپاندکتومی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرم هماکسل
مقاله سرم رینگر
مقاله محلولهای کریستالوئیدی
مقاله محلول های کلوئیدی
مقاله آپاندکتومی
مقاله سطح لاکتات سرمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرسند محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جودی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: وجدانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ایزانلو عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت هیپرلاکتاتمی پس از جراحی، تاثیر مایع درمانی در میزان آن و چالش های متفاوت در مورد محلول های کریستالوئیدی و کلوئیدی در مایع درمانی، در این مطالعه بر آن شدیم تا با مقایسه تغییرات سطح لاکتات سرمی بیماران تحت آپاندکتومی، اثربخشی سرم های هماکسل و رینگر را بر سطح لاکتات خون را بررسی نمائیم.
مواد و روش ها: ۱۶۸ بیمار که کاندید عمل جراحی آپاندکتومی بودند پس از اخذ رضایت آگاهانه ب طور تصادفی در دو گروه استفاده کننده از سرم هماکسل و یا رینگر قرار داده شدند و از بیماران قبل و یک ساعت بعد از عمل ۲ میلی لیتر نمونه خون گرفته شد و میزان لاکتات سرمی در آن مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که سرم رینگر به طور معنی داری (P=0.0001) سطح لاکتات سرمی بعد از عمل را کاهش داده ولی سرم هماکسل باعث افزایش سطح لاکتات بعد از عمل شده است (P=0.0001).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که استفاده از سرم رینگر برای مایع درمانی بیماران تحت آپاندکتومی برای کاهش سطح لاکتات پس از جراحی نسبت به سرم هماکسل ترجیح دارد.