مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر پرسلن فلدسپاتیک و زیرکونیا بر میزان سایش دندان طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر پرسلن فلدسپاتیک و زیرکونیا بر میزان سایش دندان طبیعی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سایش دندان طبیعی
مقاله پرسلن فلدسپاتیک
مقاله زیرکونیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی آشتیانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایپکچی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: پورمهدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نشاطی عمار
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از معایب رستوریشن های سرامیکی سایش مینای دندان مقابل است. اخیرا استفاده از روکشهای تمام زیرکونیا بدون استفاده از پرسلن های دندانی پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر پرسلن فلدسپاتیک و زیرکونیا بر میزان سایش دندان طبیعی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی ۲۲ نمونه زیرکونیا آماده شدند، سپس سطح ۱۱ نمونه از آن پالیش و به عنوان نمونه های زیرکونیایی انتخاب گردید. جهت ساخت نمونه های پرسلنی، از ۱۱ نمونه زیرکونیای دیگر جهت پرسلن گذاری استفاده شد. دندانهای طبیعی انسان نیز به تعداد کل نمونه ها (۲۲ عدد) تهیه شدند. پس از آن نمونه های دندانی توسط استریو میکروسکوپ در موقعیت ثابت عکس گرفته شد و فاصله نوک کاسپ ها تا محل مورد نظر اندازه گیری گردید. سپس ۱۱ دندان در مقابل نمونه های پرسلنی و ۱۱ نمونه دیگر در مقابل نمونه های زیرکونیایی در دستگاه شبیه ساز جویدن قرار گرفتند و تحت صد و بیست هزار سیکل های جوشی واقع شدند، در ادامه از نمونه های دندانی دوباره عکس گرفته شد، پس از آن اختلاف این دو مقدار، ثبت و بیشترین آن یادداشت گردید. در نهایت با استفاده از آزمون آماری Independent samples t test داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیارمیزان سایش در گروه زیرکونیا و پرسلن به ترتیب ۹۵٫۶۸±۱۵۳٫۸ و ۱۲۷٫۷۴±۳۰۶٫۳ بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند. (p=0.007)
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر میزان سایش مینای دندان طبیعی در مقابل زیرکونیا به طور معناداری کمتر از پرسلن فلدسپاتیک گزارش شد.