مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر علف چای و گل ساعتی بر شدت گرگرفتگی و بی خوابی زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب مکمل از صفحه ۳۰ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر علف چای و گل ساعتی بر شدت گرگرفتگی و بی خوابی زنان یائسه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرکرفتگی
مقاله بی خوابی
مقاله علف چای
مقاله گل ساعتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فهامی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی زاده ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با افزایش امید به زندگی بخش عمده ای از عمر زنان در دوران پس از یائسگی سپری می شود. یائسگی به دلیل همراه بودن با تغییرات و عوارض، یک دوره حساس و بحرانی به شمار می رود. علائم وازوموتور و تغییرات روحی – روانی و مشکلات خواب در این دوره شایع می باشند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو داروی گیاهی علف چای و گل ساعتی بر علائم یائسگی و مقایسه این دو گیاه می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی می باشد و ۵۹ نفر از زنان یائسه ای که شرایط ورود به مطالعه را داشتند بعد از گرفتن رضایت کتبی با شکل تصادفی ساده وارد مطالعه شدند و در دو گروه درمان با علف چای (n=30) و درمان با گل ساعتی (n=29) قرار گرفتند.
اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه ویژگی های فردی و شاخص کوپرمن برای علائم یائسگی در سه مرحله قبل از مداخله، هفته سوم مداخله و هفته ششم مداخله تکمیل گردید. نتایج توسط روش های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری
SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که شدت گرگرفتگی و بی خوابی در دو گروه درمان با علف چای و گل ساعتی در هفته سوم و ششم درمان کاهش معنی داری داشته است (p<0.05). آزمون آنالیز واریانس نشان می دهد که در هر گروه میانگین نمره علائم در هر سه زمان با هم اختلاف معنی داری داشته است. ضمنا آزمون تی زوج نشان می دهد که میانگین نمره علائم در مراجعه دوم نسبت به اول و مراجعه سوم نسبت به دوم کاهش معنی داری داشته است. همچنین کاهش شدت میانگین نمره گرگرفتگی و بی خوابی را بعد از مداخله در دو گروه معنی دار می باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیر علف چای و گل ساعتی در درمان علائم زودرس یائسگی (علائم وازوموتور، بی خوابی)، می توان این دو گیاه را به عنوان یک درمان جایگزین در افرادی که به هر دلیل قادر به استفاده از هورمون درمانی نیستند مد نظر داشت.