مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر عصاره های سیر، آقطی سیاه، و سیاهدانه بر تعداد گلبول های سفید و اجزای پروتئینی خون در موش آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر عصاره های سیر، آقطی سیاه، و سیاهدانه بر تعداد گلبول های سفید و اجزای پروتئینی خون در موش آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاهدانه
مقاله سیر
مقاله آقطی سیاه
مقاله گلبول های سفید
مقاله موش آزمایشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان دارویی سیاهدانه، سیر و آقطی سیاه سه گیاه دارویی شناخته شده در طب سنتی محسوب می شوند که با داشتن ترکیبات شیمیایی موثر در سیستم ایمنی کاربرد فراوانی در طب سنتی جهت مقابله با عفونت دارند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مقایسه ای نقش سه گیاه مذکور در سیستم ایمنی و پروتئین های خون است. در این تحقیق موش های نر از نژاد بالب سی مورد آزمایش به چهار گروه تقسیم شدند. گروه شاهد و گروه های تجربی ۱، ۲ و ۳ که به ترتیب دوز۵۰ mg/kg ، ۱۰۰ و ۲۰۰ از یکی از سه عصاره هیدروالکلی سیاهدانه، سیر و آقطی سیاه را بصورت یک روز در میان و به مدت۲۰  روز با تزریق درون صفاقی دریافت کردند. در پایان آزمایش ها، خونگیری انجام شده و جهت شمارش گلبول های سفید و الکتروفورز پروتئین های خون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه دانکن و در سطح اطمینان بالاتر از ۹۵% (P<0.05) ارزیابی شد. بررسی ها حاکی از آن است که عصاره های سیاهدانه و سیر در سه گروه تجربی قادر به افزایش تعداد گلبول های سفید می باشد. سیاهدانه میزان پروتئین های آلبومین، آلفا ۱ و ۲ و نسبت A/G را افزایش داده در حالی که سیر در افزایش آلفا ۱ و گاما موثر می باشد. در حالی که آقطی سیاه عامل کاهش غلظت پروتئین گاما می باشد. دو گیاه سیر و سیاهدانه با تغییر در تعداد گلبول های سفید و میزان غلظت پروتئین های خون نظیر آلبومین، آلفا ۱ و ۲ و گاما در سیستم ایمنی بدن موثر بوده درحالی که در خصوص گیاه آقطی سیاه نتایج تاثیر مشخصی را نشان نمی دهد.