مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر روش های مختلف انفیلتراسیون پوستی بی حس کننده موضعی بر درد حین انجام تکنیک بی حسی نخاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفنه چهارم مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر روش های مختلف انفیلتراسیون پوستی بی حس کننده موضعی بر درد حین انجام تکنیک بی حسی نخاعی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی حسی نخاعی
مقاله انفیلتراسیون پوستی
مقاله بی حسی موضعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سمانه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انجام بی حسی نخاعی مستلزم ورود سوزن از طریق پوست به داخل فضای ساب آراکنوئید می باشد. ورود سوزن نخاعی از طریق پوست در اکثر بیماران همراه با درد است که سبب ناراحتی، استرس، تغییر وضعیت ناخواسته در بیمار و احتمال جابه جایی سوزن و در نهایت، شکست در انجام بلوک می گردد. جهت کاهش درد در حین القای بی حسی نخاعی، تا کنون از روش های مختلفی استفاده شده است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر روش های مختلف انفیلتراسیون پوستی بی حس کننده موضعی بر درد، حین انجام تکنیک بی حسی نخاعی به انجام رسید.
روش ها: طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی، ۱۷۲ بیمار تحت اعمال جراحی با بی حسی نخاعی به صورت تصادفی به ۴ گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه ۱، تزریق اینتراتکال بدون انجام بی حسی موضعی، در گروه ۲ تزریق اینتراتکال همراه با بی حسی موضعی پوست توسط یک سی سی لیدوکائین یک درصد با ایجاد Skin wheal، در گروه ۳ تزریق اینتراتکال همراه با بی حسی موضعی پوست توسط دو سی سی لیدوکائین یک درصد به صورت تزریق زیرجلدی و در گروه ۴، تزریق اینتراتکال همراه با بی حسی موضعی پوست توسط ۳ سی سی لیدوکائین یک درصد به صورت تزریق زیرجلدی همراه با تزریق عمقی انجام شد. سپس شدت درد بیماران در حین انجام تکنیک بی حسی نخاعی با استفاده از معیار Visual analog scale (VAS) تعیین گردید.
یافته ها: میانگین شدت درد بلافاصله پس از انفیلتراسیون پوستی در سه گروه Skin wheal، تزریق زیرجلدی و تزریق عمقی، طبق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف معنی دار نداشت (p=0.94) میانگین شدت درد در حین انجام تکنیک نخاعی در چهار گروه شاهد، Skin wheal، تزریق زیرجلدی و تزریق عمقی طبق آزمون مذکور تفاوت معنی داری نداشت ((p=0.54، ولیتوزیع فراوانی رضایت مندی بیماران از تکنیک القای بی حسی در چهار گروه متفاوت بود و بالاترین میزان رضایت مندی در گروه Skin wheal و تزریق زیرجلدی مشاهده شد.
نتیجه گیری: انفیلتراسیون پوستی جهت القای بی حسی نخاعی در صورتی که به شیوه مناسبی انجام گیرد، می تواند در پروسه ایجاد بی حسی و رضایت مندی بیمار تاثیر مثبت داشته باشد. انفیلتراسیون بی حس کننده موضعی به روش Skin wheal و تزریق زیرجلدی با رضایت مندی بیشتری در بیماران همراه است.