مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش کشش استاتیک و PNF بر طول عضلات همسترینگ کوتاه شده در زنان ۳۰-۱۸ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش کشش استاتیک و PNF بر طول عضلات همسترینگ کوتاه شده در زنان ۳۰-۱۸ ساله
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضله همسترینگ
مقاله کشش استاتیک
مقاله کشش PNF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرایه ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله پور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرپی شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اینکه بسیاری از افراد جامعه در وضعیت های عملکردی بیشتر در حالت هایی قرار می گیرند که زانو در وضعیت خم شده می باشد، عضله همسترینگ تمایل به کوتاهی پیدا می کند، از طرفی کوتاهی این عضله بر عملکرد زانو به طور مستقیم و بر مفاصل ران و مچ پا به صورت غیر مستقیم تاثیر می گذارد و فرد را در معرض ضایعات عضلانی_اسکلتی قرار می دهد. بنابراین با تشخیص به موقع و درمان آن می توان تنشن را کاهش و ریلاکسشن را افزایش داد و از ایجاد ضایعات جلوگیری کرد. برای رسیدن به این هدف از تکنیک های مختلف کششی استفاده می شود. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش کشش استاتیک و PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) بر طول عضلات همسترینگ کوتاه شده در زنان ۳۰-۱۸ ساله می باشد.
روش بررسی: ۳۰ نفر خانم غیر ورزشکار ۳۰-۱۸ ساله بدون تاریخچه ای از پاتولوژی در ران- زانو- کمر انتخاب شدند. این ۳۰ نفر در ۳ گروه ۱۰ نفره (کشش استاتیک، کشش PNF و کنترل) قرار داده شدند. ۲ گروه آزمون، ۵ روز در هفته به مدت ۳ هفته تحت کشش قرار گرفتند ولی گروه کنترل تحت هیچ کششی قرار نگرفت.
یافته ها: دامنه صاف شدن زانو (extension) در هر دو گروه کشش استاتیک و PNF افزایش (p<0.05) یافت. ولی تفاوت معنی داری بین این دو روش کشش مشاهده نگردید (p>0.05).
نتیجه گیری: هر دو روش به کار گیری کشش استاتیک و PNF بر افزایش انعطاف پذیری عضله همسترینگ موثر می باشد ولی اختلاف معنی داری بین این دو روش در افزایش دامنه حرکتی اکستانسیون زانو بدست نیامد.