مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش درمانی استفاده از لیزر CO2 و لیزر Fraxel در بهبودی اسکار ناشی از لیشمانیوز جلدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۷۷ تا ۲۲۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش درمانی استفاده از لیزر CO2 و لیزر Fraxel در بهبودی اسکار ناشی از لیشمانیوز جلدی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیشمانیوز جلدی
مقاله لیزر CO2
مقاله لیزر Fraxel
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: هفت برادران الهه
جناب آقای / سرکار خانم: میناروش محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری لیشمانیوز جلدی (سالک) یک بیماری آندمیک و گسترده در سطح ایران می باشد. اگر چه این بیماری به طور خودبه خود بهبود می یابد ولی به دلیل طولانی بودن مدت بهبودی و بر جا گذاشتن اسکار، یافتن درمانی مناسب و ساده را می طلبد. مطالعات متعدد انجام گرفته در زمینه استفاده از لیزر CO2 در درمان اسکارهای اتروفیک، اثر بخشی مناسب آن را ثابت کرده است. مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثر بخشی لیزر CO2 با لیزر Fraxel در درمان اسکار سالک اجرا شد.
روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک اصفهان بود. ۱۲۰ بیمار پس از اخذ رضایت نامه کتبی به دو گروه ۶۰ نفره تقسیم و یک گروه با لیزر CO2 و گروه دوم با لیزر Fraxel درمان شدند. بیماران در ابتدای درمان و ۱، ۴ و ۶ ماه بعد از شروع درمان ویزیت شدند. ارزیابی نهایی ۶ ماه پس از شروع درمان انجام گرفت.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۲۷٫۲۱±۱۱٫۲۰ سال بود. در ماه اول، در گروه تحت درمان با لیزر CO2 به میزان ۶٫۷ درصد در گروه تحت درمان با لیزر Fraxel به میزان ۱۰ درصد بهبودی ایجاد شد (P=0.200). در ماه سوم، میزان بهبودی در گروه های تحت درمان با لیزر CO2 و Fraxel به ترتیب ۳۶٫۷ و ۴۹٫۲ درصد بود (P<0.050). در ماه ششم نیز میزان بهبودی در گروه های تحت درمان با لیزر CO2 و Fraxel به ترتیب برابر ۴۴٫۷ و ۷۶٫۸ درصد گزارش شد (P<0.050). میانگین اندازه اولیه ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی قبل درمان در بین افراد دو گروه تفاوت معنی داری نداشت ولی پس از درمان، در گروه تحت درمان با لیزر CO2 (1.7±۰٫۷ cm) به نحو معنی داری بیشتر از گروه تحت درمان با لیزر (۱٫۲±۰٫۲ cm) بود (P=0.001).
بحث: بر اساس نتایج این مطالعه و دیگر مطالعات صورت گرفته در این زمینه به نظر می رسد، لیزر Fraxel برای درمان اسکار ناشی از لیشمانیوز جلدی روش مناسب تری نسبت به لیزر CO2 باشد.