مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش کلامی چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر میزان دانش قبل از عمل بیماران کاندیدای عمل جراحی غیر اورژانس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش کلامی چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر میزان دانش قبل از عمل بیماران کاندیدای عمل جراحی غیر اورژانس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش چهره به چهره
مقاله پمفلت
مقاله دانش قبل از عمل جراحی
مقاله آموزش به بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان کبری
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: موذنی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آیین فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: طبق شواهد موجود بیماران از عدم دریافت اطلاعات لازم جهت آمادگی قبل از عمل و مراقبتهای پس از عمل رنج می برند. این مطالعه به مقایسه تاثیر دو روش آموزش کلامی چهره به چهره و آموزش از طریق پمفلت بر میزان دانش بیماران کاندیدای عمل جراحی غیر اورژانس پرداخته است.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۹۰ نفر بیمار کاندیدای عمل جراحی غیراورژانس با روش نمونه گیری تدریجی آسان وارد مطالعه گردیدند و به طور تصادفی و تدریجی دریک گروه کنترل و دو گروه آزمون (گروه آموزش کلامی چهره به چهره و گروه آموزش از طریق پمفلت) توزیع شدند. متغیر وابسته پژوهش را سطح دانش بیمار در مورد آمادگی های قبل، حین و پس از جراحی تشکیل می داد که با استفاده از آزمون دانش چند گزینه ای قبل و پس از مداخله مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: دانش قبل از عمل بیماران پس از انجام مداخله در گروه های آزمون بطور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود (P<0.05) ولی بین دو گروه آزمون تفاوت معنی داری بدست نیامد (P>0.05).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه در محیط هایی که مراقبین بهداشتی با فشار کار و زمان مواجه هستند و وقت کافی برای آموزش کلامی چهره به چهره جهت ارائه اطلاعات لازم به بیماران ندارند می توانند از پمفلت های آموزشی که به طور مناسب تهیه شده اند استفاده نمایند.