مقاله بررسی مقایسه ای بین رضایت از زندگی، تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه و سایر بخش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای بین رضایت از زندگی، تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه و سایر بخش ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش ویژه
مقاله پرستار بالینی
مقاله تاب آوری
مقاله رضایت از زندگی
مقاله فرسودگی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: کردمیرزا نیکوزاده عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی و از دست رفتن نیروی انسانی است. لذا با توجه به استرسورهای فراوان در بخش های ویژه و لزوم توجه به ویژگی های شخصیتی افراد همچون تاب آوری در بکارگیری آنان در بخش های مختلف، جهت کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت از زندگی پرستاران در جامعه ما ضروری است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه رضایت از زندگی، تاب آوری و فرسودگی شغلی بین پرستاران بخش های ویژه و سایر بخش ها انجام شده است.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی از نوع علمی – مقایسه ای، جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در تمامی بیمارستان های شهر تهران در سال  1389بودند، تعداد ۳۰۴ پرستار، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC: Conner-Davidson Resilience Scale)، رضایت از زندگی دینر (SWLS: Satisfaction With Life Scale)، فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (MBI: Maslach Burnout Inventory) و پرسشنامه اطلاعات فردی بود. ضریب پایایی برای تمامی آنها بیش از ۰٫۸۰ به روش آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار آماری SPSS18 و آزمون های آماری انالیز واریانس یکطرفه و توصیفی استفاده شد
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس، نشان داد در سطح (p<0.01)، پرستاران بخش ویژه رضایت از زندگی و تاب آوری کمتری از سایر بخش ها دارند. در سطح (P=0.001)، فراوانی فرسودگی شغلی پرستاران بخش ویژه بطور معنی داری بالاتر از سایر بخش هاست.
نتیجه گیری: از آنجا که اشتغال در بخش ویژه باعث افزایش احتمال ایجاد فرسودگی شغلی و درنتیجه کاهش رضایت از زندگی می گردد و بالا بودن تاب آوری در پرستاران عامل محافظت کننده در برابر فرسودگی شغلی است، پیشنهاد می گردد در بخش های ویژه از پرستاران با تاب آوری بالا استفاده گردد.