مقاله بررسی مقایسه ای بروز پروتئین مهار کننده تومور DAL-1 در نمونه های سرطانی و سالم تخمدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفنه چهارم مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای بروز پروتئین مهار کننده تومور DAL-1 در نمونه های سرطانی و سالم تخمدان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان تخمدان
مقاله ژن DLA-1
مقاله ژن مهار کننده تومور
مقاله ایمونو هیستو شیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکبخت دستجردی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالعالی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژن DAL-1 (Differentially expressed in adenocarcinoma of the lung-1) که بر روی کروموزوم شماره ۱۸ (۱۸p11.3) واقع است، به عنوان یک ژن مهار کننده تومور شناخته می شود. این ژن از اجزای Cell adhesion molecules است که در سازمان دهی اسکلت سلولی با ایجاد اتصالات محکم بین سلولی نقش ایفا می نماید. غیر فعال شدن این ژن می تواند چسبندگی بین سلولی و نیز اتصال بین غشا و اسکلت سلولی را از بین برده، باعث بروز بدخیمی و متاستاز گردد. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای بروز پروتئین مهار کننده تومور DAL-1 در نمونه های سرطانی و سالم تخمدان انجام گرفت.
روش ها: در این مطالعه، از ۶۰ نمونه سرطانی تخمدان و ۶۰ نمونه بافت سالم مجاور از همان نمونه ها استفاده شد. همچنین، از روش ایمونوهیستوشیمی برای بررسی بروز پروتئین DAL-1 استفاده گردید. بررسی درصد سلول های رنگ آمیزی شده در مقاطع بافتی با استفاده از میکروسکوپ نوری و نرم افزار Motic Advanced Plus 2 انجام شد. حضور رنگ قهوه ای سیتوپلاسم، همراه با رنگ قهوه ای غشا و یا بدون آن، برای بیان DAL-1 مثبت در نظر گرفته شد.
یافته ها: بیان این پروتئین در بافت های سرطانی در مقایسه با بافت های سالم مجاور، به طور معنی داری کاهش یافته بود (P<0.001) همچنین، کاهش بیان این پروتئین از لحاظ آماری به طور معنی داری با متاستاز به غدد لنفاوی مرتبط بود (p=0.036).
نتیجه گیری: با توجه به کاهش بروز پروتئین DAL-1 در نمونه های سرطانی نسبت به نمونه های سالم در این مطالعه، به نظر می رسد بیان پروتئین DAL-1 بتواند با پاتوژنز سرطان تخمدان مرتبط باشد. از طرف دیگر، فقدان یا کاهش بروز معنی دار این پروتئین در نمونه های سرطانی با متاستاز به غدد نشان می دهد که می توان DAL-1 را به عنوان یک نشان گر تشخیصی برای بیماران مبتلا به سرطان تخمدان مورد استفاده قرار داد.