مقاله بررسی مقایسه ای بروز سیکلین D1 در لیکن پلان و کارسینومای سلول سنگفرشی دهان به روش ایمونوهیستوشیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای بروز سیکلین D1 در لیکن پلان و کارسینومای سلول سنگفرشی دهان به روش ایمونوهیستوشیمی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمونوهیستوشیمی
مقاله سیکلین D1
مقاله کارسینومای سلول سنگفرشی دهانی
مقاله لیکن پلان دهانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگران معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: برادران آذر
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم بیگی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: علی خاصی مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لیکن پلان دهانی (OLP) به عنوان ضایعه ای با قابلیت تبدیل شدن به کارسینوم سلول سنگفرشی دهان (OSCC) پیشنهاد گردیده است. اما پتانسیل بدخیمی این ضایعه و ارتباط آن با OSCC مورد اختلاف نظر می باشد. از آنجا که تکثیر کنترل نشده سلولی شاخص وقوع تغییر بدخیمی به شمار می رود، هدف از مطالعه حاضر مقایسه بروز سیکلین D1 در ضایعات OLP و OSCC بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی به دو شیوه کمی و نیمه کمی بروزسیکلین D1 در سه گروه هیپرپلازی اپی تلیالی،OLP و OSCC هر یک با ۲۱ نمونه بررسی گردید. در تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس، کروسکال والیس، من ویتنی و کای دو استفاده شد (a=0.05).
یافته ها: در روش کمی بروز سیکلین D1 در هیپرپلازی اپی تلیالی،OLP و OSCC به ترتیب برابر ۱۳٫۶۹±۶٫۰۰، ۲۸٫۳۸±۳٫۵۳ و ۶۶٫۹۴±۱۴٫۴۹ درصد بود. در روش نیمه کمی تعداد سلول های رنگ گرفته در هیپرپلازی اپی تلیالی و OLP کمتر از ۳۵% و در OSCC بیشتر از ۳۵% بود. مقایسه کمی و نیمه کمی بروز سیکلین D1 بین سه گروه و به صورت دو به دو بین گروه ها دارای تفاوت معنی دار بود (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد تکثیر سلولی در OLP به طور معنی داری کمتر از OSCC می باشد و ارتباطی بین این دو وجود ندارد، گرچه پیش بدخیم بودن OLP را نیز به صورت قطعی رد نمی کند. به نظر می رسد افزایش تکثیر سلولی ممکن است با وقوع تغییر بدخیمی در OLP مرتبط باشد. از این رو پیگیری مستمر ضایعه را می طلبد.