مقاله بررسی مقایسه ای برخی پارامترهای زیست شناسی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) وحشی و پرورشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای برخی پارامترهای زیست شناسی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) وحشی و پرورشی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور پرورشی
مقاله کپور وحشی
مقاله ضریب گنادوسوماتیک
مقاله ضریب همبستگی
مقاله شیب خط
مقاله الگوی رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی سیده زینب
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ضریب گنادوسوماتیک، الگوی رشد، فاکتور وضعیت و رابطه رگرسیونی طول- وزن در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی و وحشی به صورت فصلی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق به طور میانگین ۸۵ ماهی ماده کپور وحشی و پرورشی در فصول مختلف سال (به طور متوسط۱۰ ماهی وحشی و ۱۰ ماهی پرورشی در هر فصل: شهریور، آبان، بهمن، اردیبهشت) تهیه شد. نتایج نشان داد که میزان فاکتور وضعیت در کپور پرورشی بیشتر از ماهی کپور وحشی بود. ضریب گنادوسوماتیک در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) وحشی و پرورشی اختلاف معنی داری نشان نداد (P>0.05). تغییرات فصلی ضریب گنادوسوماتیک بین دو گروه معنی دار بود (P<0.05). ضریب همبستگی یا رگرسیونی (طول- وزن) در ماهیان کپور وحشی (w=3.391 L0.78) نسبت به پرورشی (w=2.679 L0.7) بیشتر بوده است (P<0.05). شیب خط برای جمعیت پرورشی و وحشی بترتیب ln w=2.68 ln L-3.738 و ln w=3.391 ln L-5.65 به دست آمد. الگوی رشد در مطالعه حاضر، درکپور وحشی و کپور پرورشی ایزومتریک بوده است. افزایش ضریب گنادوسوماتیک به دست آمده در تحقیق حاضر در ماهی کپور پرورشی و وحشی، از تابستان (شهریور) تا بهار (اردیبهشت) با دوره تولید مثلی طبیعی در ماهی کپور معمولی مطابقت دارد.