مقاله بررسی مقایسه ای برخی از شاخص های مهم الگوی تنفس در بیماران مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای برخی از شاخص های مهم الگوی تنفس در بیماران مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن و افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد غیراختصاصی مزمن
مقاله اختلال الگوی تنفس
مقاله بیوشیمی تنفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روانبخش مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهیده سیدفروغ
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرپی شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بسیاری از بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با درمانهای رایج و مرسوم فیزیوتراپی، بهبودی کامل را بدست نمی آورند. این مساله نشاندهنده این است که شاید هنوز مواردی در افراد مبتلا به کمردرد وجود داشته باشد که بخوبی به آنها پرداخته نشده است. باتوجه به وجود شواهدی مبنی بر وجود اختلال در الگوی تنفس این بیماران، هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای برخی پارامترهای مهم الگوی تنفس در بین افراد سالم و بیماران مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ۱۶ فرد مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن و ۱۶ فرد سالم که در ویژگیهای دموگرافیک با هم همسان (Match) شده بودند، شرکت داشتند. شاخصهای حجمی، زمانی، بیوشیمی و نرخ تنفس با استفاده از دستگاه K4b2 از تمامی افراد در وضعیت استراحت جمع آوری گردید.
یافته ها: شاخصهای نرخ تنفس، زمان دم، زمان بازدم و زمان کل چرخه تنفس در بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان دادند (P<0.05) در حالی که شاخصهای حجمی و بیوشیمی تنفس و شاخص نسبت زمان دم به زمان کل چرخه تنفس تفاوت معناداری را در بین دو گروه نشان نداد. (P>0.5)
نتیجه گیری: وجود اختلال در برخی شاخصهای الگوی تنفسی در بیماران کمردرد موید این مساله می باشد که بررسی عملکرد سیستم تنفس افراد مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن می تواند در روند تشخیص و درمان آنها موثر باشد.