مقاله بررسی مقایسه ای ارتباط سفتی و حداکثر گشتاور عضلات همسترینگ و رکتوس فموریس در بیماران مبتلا به درد قدامی زانو و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توانبخشی نوین از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای ارتباط سفتی و حداکثر گشتاور عضلات همسترینگ و رکتوس فموریس در بیماران مبتلا به درد قدامی زانو و افراد سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفتی عضلانی
مقاله درد قدامی زانو
مقاله کمپارتمان
مقاله رکتوس فموریس
مقاله همسترینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتی مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی تکامجانی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی لقمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط سفتی عضلات رکتوس فموریس و همسترینگ با درد قدامی زانو انجام گردید تا بر اساس آن سفتی عضلانی به عنوان یک پارامتر بالینی مهم در فرآیند ارزیابی و درمان مورد استفاده قرار گیرد.
روش بررسی:در این مطالعه غیرتجربی و مورد-شاهدی، ۲۰ فرد مبتلا به درد قدامی زانو با نمونه گیری ساده و در دسترس و ۲۰ فرد سالم با روش جورکردن با بیماران، انتخاب و سفتی بخشهای پروگزیمال و دیستال عضلات رکتوس فموریس و همسترینگ آنها بوسیله دستگاه داینامومتر بیودکس اندازه گیری شد. همچنین حداکثر گشتاور کانسنتریک حرکات فلکشن و اکستنشن ران و زانو به عنوان قدرت این عضلات در دو گروه بیمار و سالم مقایسه و با استفاده از آزمون های تی مستقل و تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: درد قدامی زانو با سفتی سر پروگزیمال عضلات رکتوس فموریس (P=0.320) و همسترینگ (P=0.125) ارتباط معنادار نداشت ولی درد قدامی زانو با سفتی سر دیستال عضلات رکتوس فموریس و همسترینگ تفاوت معنی دار داشت (P<0.001). رابطه درد قدامی زانو با قدرت این عضلات معنادار بود (P<0.001) همبستگی معناداری بین قدرت و سفتی عضلات رکتوس فموریس (P=0.356) و همسترینگ (P=0.643) در افراد مبتلا به درد قدامی زانو مشاهده نشد ولی در افراد سالم همبستگی معنی داری مشاهده شد (P<0.001).
نتیجه گیری: در افراد مبتلا به درد قدامی زانو سفتی بخش دیستال عضلات رکتوس فموریس و همسترینگ افزایش یافته، قدرت عضلانی کاهش می یابد. افزایش قدرت در افراد سالم همراه با افزایش سفتی می باشد ولی در بیماران این رابطه وجود ندارد. همچنین شاید بتوان گفت عضلات رکتوس فموریس و همسترینگ دارای بخش های عصبی- عضلانی مختلفی می باشند.