مقاله بررسی مقایسه ای اثربخشی لیزر الکساندریت در موزدایی زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCO) و زنان بدون سندرم تخمدان پلی کیستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در لیزر پزشکی از صفحه ۸ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای اثربخشی لیزر الکساندریت در موزدایی زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCO) و زنان بدون سندرم تخمدان پلی کیستیک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیزر الکساندریت
مقاله رفع موهای زاید
مقاله PCO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راثی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از علایم آزاردهنده بیماری PCOD هیرسوتیسم می باشد که می توان از لیزر برای رفع آن استفاده کرد. مقایسه اثربخشی لیزر در هیرسوتیسم در زنان مبتلا بهPCOD  در مقایسه با زنان غیر درگیر در ارزیابی تعداد جلسات مورد نیاز جهت رفع موهای زاید و لزوم مصرف همزمان داروهای هورمونی کمک کننده می باشد.
روش بررسی: در یک مطالعه مداخله ای ۱۱ زن PCO مثبت و ۳۴ زن PCO منفی در طی سال ۱۳۹۰ تحت درمان با لیزر الکساندریت Team Italy، طبق پروتکل درمانی ارائه شده، قرار گرفتند. از بیماران قبل از شروع درمان و بعد از هر بار درمان عکس گرفته می شد و تعداد موها در یک سانتی مترمربع به صورت راندوم شمرده می شد. سپس میانگین کاهش مو در هر جلسه محاسبه می شد. در پایان، میزان کاهش مو در گروه PCO مثبت با گروه PCO منفی مقایسه شدند و تحت آزمون های آماری قرار گرفتند.
یافته ها: در ۳ جلسه درمان انجام شده و شش ماه بعد از آخرین جلسه درمان در گروه PCO مثبت به ترتیب بعد از جلسه اول میزان کاهش مو ۱۳٫۱۳ درصد با انحراف معیار ۱۱٫۵۲، بعد از جلسه دوم میزان کاهش مو ۲۱٫۶۹ درصد با انحراف معیار ۱۶٫۳۵ و بعد از جلسه سوم میزان کاهش مو ۳۲٫۵۴ درصد با انحراف معیار ۱۹٫۷۹ بود. ۶ ماه بعد از آخرین جلسه درمان میزان کاهش مو ۳۰٫۹۵ درصد با انحراف معیار ۱۷٫۷۷ (P.value<0.05) به دست آمد. گروه PCO منفی، میانگین کاهش مو بعد از جلسه اول ۲۵٫۶۱ درصد با انحراف معیار ۱۳٫۵۰، بعد از جلسه دوم میانگین کاهش مو ۴۷٫۳۵ درصد با انحراف معیار ۱۶٫۴۱، بعد از جلسه سوم میانگین کاهش مو ۵۷٫۷۸ درصد با انحراف معیار ۱۶٫۸۵ و شش ماه بعد از آخرین جلسه درمان میانگین کاهش مو ۵۷٫۸۷ درصد با انحراف معیار ۲۰٫۷۵ (P.value<0.05) داشتند. میانگین کاهش مو در افراد PCO مثبت نسبت به افرادPCO  منفی به صورت معنی داری کاهش کمتری داشت (P.value<0.05).
نتیجه گیری: در درمان موی زاید در افراد PCO مثبت نیاز به درمان همزمان دارویی و تعداد جلسات بیشتر درمان با لیزر جهت نتایج بهتر نسبت به افراد PCO منفی وجود دارد.