مقاله بررسی مقایسه ای اثربخشی تجویز سیستمیک ایبوپروفن با کاربرد موضعی ژل لیدوکایین بر کاهش درد حین جرم گیری و تسطیح ریشه در بیماران با پریودنتیت خفیف تا متوسط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای اثربخشی تجویز سیستمیک ایبوپروفن با کاربرد موضعی ژل لیدوکایین بر کاهش درد حین جرم گیری و تسطیح ریشه در بیماران با پریودنتیت خفیف تا متوسط
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله پریودنتیت
مقاله جرم گیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ابویی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یقینی جابر
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: الکساندریان آرمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حس ناخوشایند درد باعث می شود بیمار از مراجعه به دندان پزشک خودداری نماید. این مساله در موقع جرم گیری دندان ها اتفاق می افتد و عواقب ناشی از عدم مراجعه باعث تشدید بیماری پریودنتال می گردد. هدف از این مطالعه مقایسه ایبوپروفن خوراکی و ژل لیدوکائین در کاهش درد در بیماران هنگام جرم گیری بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی یکسو کور تعداد ۸۰ بیمار به صورت تصادفی از بیماران بخش پریودنتولوژی دانشکده دندان پزشکی، با پریودنتیت خفیف تا متوسط که نیاز به جرم گیری داشتند انتخاب و به چهار گروه تقسیم شدند: در گروه اول قرص ایبوپروفن، در گروه دوم قرص دارونما، در گروه سوم ژل لیدوکائین و در گروه چهارم ژل دارونما در حین جرم گیری استفاده شد. بیماران پس از درمان میزان درد هنگام جرم گیری را بر روی شاخص (Visual analog scale) VAS علامت گذاری کردند. پس از آن داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس و کولموگروف اسمیرنوف وتوکی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (۰٫۰۵=a).
یافته ها: میانگین درد در گروهی که از ژل لیدوکائین استفاده شده بود (۱٫۸۰) به طور معنی داری کم تر از بقیه گروه ها بود (۰٫۰۲۳=p value) و در گروهی که از ژل دارونما برای درمان استفاده شد بیش تر از بقیه بود (۳٫۹۰) (۰٫۰۲۳=p value).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، استفاده از ژل لیدوکائین برای کاهش درد هنگام جرم گیری نسبت به تجویز سیستمیک قرص ایبوپروفن در کاهش درد موثرتر می باشد.