مقاله بررسی مقایسه ای اثرات پالایش جدا و مخلوط خمیرهای کاغذ شیمیایی- مکانیکی ممرز و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های کاغذ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای اثرات پالایش جدا و مخلوط خمیرهای کاغذ شیمیایی- مکانیکی ممرز و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های کاغذ
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمیر CMP ممرز
مقاله خمیر الیاف بلند
مقاله پالایش جدا
مقاله پالایش مخلوط
مقاله ویژگی های کاغذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: سراییان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدضیاالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، اثرات پالایش جداگانه و مخلوط خمیرهای CMP داخلی ممرز و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های کاغذهای تهیه شده از آن ها در دو حالت جداگانه مطالعه و ارزیابی شد. در حالت اول، خمیر CMP ممرز برای رسیدن به درجه روانی بین ۲۵۰- ۴۰۰ CSF (261، ۳۰۹، ۳۶۲، و ۴۱۰) و خمیر الیاف بلند برای رسیدن به درجه روانی بین ۴۰۰- ۶۰۰ CSF (410، ۴۷۴، ۵۳۰، و ۵۹۰) به صورت جداگانه توسط دستگاه PFI پالایش شدند. سپس خمیرهای یاد شده با نسبت ۲۰٫۸۰ با هم مخلوط شده و از هر کدام به تعداد کافی کاغذ دست ساز ساخته شده و ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و نوری آن ها اندازه گیری شد. در حالت دوم، مقادیر درجه روانی مخلوط خمیرها در هر دسته (۲۶۱ ممرز و ۴۱۰ الیاف بلند، ۳۰۹ ممرز و ۴۷۴ الیاف بلند، ۳۶۲ ممرز و ۵۳۰ الیاف بلند، ۴۱۰ ممرز و ۵۹۰ الیاف بلند) به دست آمده از حالت اول محاسبه شده و سپس با پالایش مخلوط خمیرها، درجه روانی آن ها به درجه روانی محاسبه شده برای هر دسته رسانده شد. از هر یک از مخلوط های به دست آمده، کاغذهای دست ساز ساخته شده و ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و نوری آن ها اندازه گیری شد. مقایسه نتایج به دست آمده نشان داد که بین ویژگی های کاغذهای ساخته شده در دو حالت پالایش جداگانه و مخلوط خمیرها، اختلاف معنی دار آماری در سطح ۱ درصد خطای آزمایش، وجود ندارد. با این وجود، استفاده از دورهای بیش تر برای پالایش خمیرها سبب بهبود ویژگی های کاغذها شد. از سوی دیگر، مشاهده شد که پالایش خمیرها به صورت مخلوط، در مقایسه با پالایش جداگانه آن ها، سبب صرفه جویی در مصرف انرژی پالایش شده و بنابراین فرآیند پالایش مخلوط خمیرها توصیه می شود.