مقاله بررسی مقایسه ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی FSH, LH، پروژسترون و استرادیول در موش های صحرایی ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۳۲ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی FSH, LH، پروژسترون و استرادیول در موش های صحرایی ماده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دود سیگار
مقاله دود قلیان
مقاله LH
مقاله استرادیول
مقاله پروژسترون
مقاله موش صحرائی
مقاله FSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی زاده محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مافی مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برخی مطالعات ارتباط بین مصرف دخانیات و سطح سرمی هورمون های جنسی را نشان داده اند. این مطالعه به بررسی مقایسه ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی LH، FSH، پروژسترون و استرادیول در موش های صحرائی ماده پرداخته است.
مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی – آزمایشگاهی، موش های صحرایی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی به گروه های ۱۰ سری شاهد، دریافت کننده دود سیگار و دریافت کننده دود قلیان تقسیم بندی شدند. نمونه ها به مدت ۱۰۰ دقیقه در روز در مواجهه با دود سیگار یا قلیان قرار گرفتند. پس از ۶ هفته، خون گیری انجام گرفت و پس از تهیه سرم، سطح هورمون های LH، FSH، استرادیول و پروژسترون به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد.
نتایج: سطح سرمی هورمون های LH و FSH در موش های دریافت کننده دود سیگار و دود قلیان نسبت به گروه شاهد، دچار تغییر معنی داری نشد. هرچند، سطح سرمی هورمون های پروژسترون و استرادیول در موش های دریافت کننده دود سیگار و سطح سرمی پروژسترون در موش های دریافت کننده دود قلیان نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.001).
نتیجه گیری: به نظر می رسد مواجهه با دود سیگار نسبت به مواجهه با دود قلیان، اثر مهاری بیشتری بر سیستم تولیدمثلی ماده داشته و برخلاف دود قلیان که تنها سبب کاهش سطح سرمی هورمون پروژسترون شده است، دود سیگار موجب کاهش سطح سرمی هر دو هورمون استرادیول و پروژسترون گردیده است.