مقاله بررسی مقایسه ای آسیب های روان شناختی و رفتاری داروهای ضد صرع در بیماران مصروع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای آسیب های روان شناختی و رفتاری داروهای ضد صرع در بیماران مصروع
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات رفتاری
مقاله اختلالات شناخت
مقاله صرع
مقاله ضد تشنج ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مزده مهردخت
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری مبارکه کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بیماران مبتلا به صرع طیف وسیعی از اختلالات نوروپسیکولوژیکی را تجربه می کنند، از جمله این اختلالات می توان به نقص در حافظه، توجه و پردازش اطلاعات اشاره کرد. بهمین منظور این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه عملکردهای روان شناختی و رفتاری بیماران مبتلا به صرع، با توجه به رژیم دارویی آنان انجام شد.
روش کار: جامعه آماری این مطالعه علی- مقایسه ای پس رویدادی شامل کلیه بیماران صرعی مبتلا به نوع گراندمال ایدیوپاتیک مراجعه کننده به درمانگاه های نورولوژی شهرستان همدان در سال ۱۳۹۱ بود. ۹۰ بیمار مبتلا در ۳ گروه دارویی ۳۰ نفری مصرف کننده والپروات سدیم، کاربامازپین و ترکیب لاموتریژین (با مصرف کاربامازپین یا والپروات سدیم ) قرار گرفتند و۳۰ نفر از افراد بهنجار با دامنه سنی ۱۵ تا ۵۵ سال نیز به عنوان گروه شاهد (بهنجار) تعیین شدند. هر ۴ گروه آزمودنی توسط آزمون های عملکرد پیوسته و جمع زدن اعداد متوالی به صورت شنیداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون های تعقیبی شفه و تم هین و با نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: یافته ها نشان داد که میانگین نمرات جمع اعداد متوالی به صورت شنیداری در ۲ ثانیه و ۳ ثانیه، در گروه بهنجار به طور معنی داری بالاتر از گروه های مصروع بود (
P=0.01) اما بین گروه های مصرف کننده والپروات، کاربامازپین و گروه ترکیبی لاموتریژین (کاربامازپین یا والپروات) تفاوت معنی داری از این نظر وجود نداشت. در آزمون عملکرد پیوسته در مقیاس های خطای پاسخ، نتیجه معکوس و در پاسخ صحیح نتایج به دست آمده قبلی تایید شد. در مقیاس پاسخ حذف، در داروی های ترکیبی لاموتریژین و گروه بهنجار نتایج مشابهی به دست آمد که از گروه دارویی کاربامازپین و والپروات جدا شدند. در مقیاس مدت زمان واکنش، نمرات بیماران مصرف کننده کاربامازپین به طور معنی داری از گروه بهنجار بالاتربود (P=0.01) لیکن بین دیگر گروه ها تفاوت معنی داری از نظر مدت زمان واکنش مشاهده نگردید.
نتیجه نهایی: داروهای ضد تشنج کاربامازپین، والپروات، و ترکیب لاموتریژین توام با والپروات یا کاربامازپین بر روی عملکردهای شناختی و رفتاری بیماران مبتلا به صرع تاثیر می گذارد.