مقاله بررسی مقایسه ارتباط میزان هورمون آنتی مولرین و هورمون محرک فولیکول و تعداد فولیکول های آنترال با پاسخ تخمدانی و باروری در زنان نابارور پس از IVF و ICSI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ارتباط میزان هورمون آنتی مولرین و هورمون محرک فولیکول و تعداد فولیکول های آنترال با پاسخ تخمدانی و باروری در زنان نابارور پس از IVF و ICSI
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولیکول های آنترال
مقاله لقاح خارج رحمی
مقاله ناباروری
مقاله هورمون آنتی مولرین
مقاله هورمون محرک فولیکول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم غائبی نیره
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلی زاده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی هلنا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی قاسمی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدم باروری و میزان کم باروری در سیکل لقاح خارج رحمی می تواند به دلیل وضعیت و میزان سطوح هورمونی ناشی از روش های تحریک تخمک گذاری باشد که در موارد کاهش ذخیره تخمدان، پاسخ فولیکولی به تحریک گنادوتروپین ها نیز کاهش می یابد و تعداد کمی تخمک حاصل خواهند شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر پیشگویی کننده میزان هورمون محرک فولیکول (FSH)، هورمون آنتی مولرین (AMH) و تعداد فولیکول های آنترال در زنان نابارور قبل از IVF و تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک (ICSI) بر پاسخ تخمدانی و میزان موفقیت در بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه مشاهده ای و آینده نگر در بین سال های ۹۲-۱۳۹۰ بر روی ۶۰ بیماری که به مرکز ناباروری منتصریه جهت انجام IVF یا ICSI مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابتدا سطح AMH، FSH، CBC، LFT، TFT، Ur، Cr، Prolactin افراد اندازگیری و سونوگرافی واژینال جهت تعیین تعداد فولیکول های آنترال (AFC) انجام شد و تعداد آمپول گنادوتروپین مورد نیاز تعیین و در پرونده ثبت شد. بیماران روز ۲۰ تا ۲۱ سیکل تحت انتقال تقلیدی قرار گرفته و آمپول GnRH تزریق گردید. با مراجعه مجدد در روز دوم قاعدگی گنادوتروپین تزریق شد. از روز ۶ تزریق به بعد، یک روز در میان سونوگرافی انجام شد تا حداقل ۲ عدد فولیکول ۱۷ تا ۱۸ میلی متری رویت شود. ۵ تا ۱۰ هزار واحد hCG بسته به تعداد فولیکول، تزریق و سپس ۳۶ تا ۴۰ ساعت بعد، ابتدا تخمک گیری و سپس جهت بیماران IVF یا ICSI انجام شد. در نهایت bHCG به عنوان شاخص بارداری اندازه گیری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱) و آزمون های تی تست و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: متوسط تعداد فولیکول آنترال و اووسیت پس از درمان به ترتیب ۴٫۱۷±۴٫۴۳ و ۳٫۷۱±۳٫۰۹ بود. متوسط هورمون bHCG پس از درمان ۲۶۵٫۸۶±۹۴٫۷۹ پیکومول در دسی لیتر بود. وجود پاسخ تخمدانی مناسب در ۵۲ مورد (۸۶٫۷%) و بروز بارداری در ۱۸ مورد (۳۰%) مشاهده شد. در کل بیماران، میانگین ۱٫۳۴±۲٫۶۶ AMH پیکومول در دسی لیتر و۶٫۸۱±۴٫۵۴ FSH پیکومول در دسی لیتر بود. میزان این هورمون ها در زنان با پاسخ تخمدانی مثبت و منفی اختلافی نداشت (p>0.05). اما در حاملگی و حاملگی با پیامد مثبت اختلاف معنی داری با سایرین داشت (p<0.05). قبل از درمان میزان AFC در گروه های فوق اختلاف معنی داری نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: هورمون AMH و FSH عامل پیشگویی کننده برای وجود حاملگی مثبت در زنان نابارور پس از IVF و ICSI می باشد.