مقاله بررسی مقایسه اثربخشی مداخله شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات با اثربخشی مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در سلامت روان درمان جویان وابسته به کراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه اثربخشی مداخله شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات با اثربخشی مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در سلامت روان درمان جویان وابسته به کراک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهن آگاهی
مقاله مارلات
مقاله بهبود
مقاله سلامت روان
مقاله کراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اورکی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بیات شهره
جناب آقای / سرکار خانم: خدادوست ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه اثربخشی مداخله شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات با اثربخشی مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در سلامت روان درمان جویان وابسته به کراک بود.
روش: در یک پژوهش آزمایشی ۴۵ نفر از درمان جویان تحت پوشش مرکز ترک اعتیاد جمعیت آفتاب که دوران پس از سم زدایی را می گذراندند با اجرای مصاحبه و با در نظر گرفتن ملاک های شمول انتخاب شدند. سپس این تعداد به صورت تصادفی در سه گروه ۱۵ نفری انتخاب شدند. هر گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه اول با استفاده از روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه دوم با استفاده از روش شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی مارلات درمان گروهی دریافت کردند و گروه کنترل در انتظار دریافت مداخله روانشناختی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده این پژوهش فرم ۲۸ سوالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.
یافته ها: تحلیل نتایج نشان داد شرکت کنندگان هر گروه از نظر شاخص های سلامت روان در سطح ۹۵% اطمینان دارای تفاوت معناداری هستند.
نتیجه گیری: مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به مداخله شناختی رفتاری مارلت تاثیر بیشتری در میزان سلامت روان درمان جویان وابسته به کراک داشته است.