مقاله بررسی مقاومت به پوسیدگی چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- پلاستیک با و بدون رنگ دانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت به پوسیدگی چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- پلاستیک با و بدون رنگ دانه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرد سرشاخه پسته
مقاله کوپلیمر پلی پروپیلن
مقاله میکروسکوپ الکترونی
مقاله Trametes versicolor ،Coniophora puteana

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفارزاده محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: ماستری فراهانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، مقاومت به پوسیدگی فرآورده چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- کوپلیمر پلی پروپیلن در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید Tramest versicolor و قارچ مولد پوسیدگی قهوه ای puteana Coniophora بررسی گردید . نمونه های فرآورده چندسازه با و بدون رنگ دانه محتوی۶۰  درصد آرد سرشاخه پسته در معرض آزمون پوسیدگی، مطابق با استاندارد ASTMD 1413 به مدت ۳ ماه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که فرآورده چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- کوپلیمر پلی پروپیلن مستعد پوسیدگی می باشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میزان کاهش وزن نمونه ها در اثر قارچ مولد پوسیدگی قهوه ای به طور معنی داری بیش تر از قارچ مولد پوسیدگی سفید بود، ولی حضور یا حضور نداشتن رنگ دانه تاثیر معنی داری بر روی کاهش وزن نمونه ها نداشت. با بررسی میکروسکوپ الکترونی نمونه های پوسیده و شاهد، حضور منافذ و ترک ها در فرآورده چندسازه سرشاخه پسته- کوپلیمر پلی پروپیلن و نفوذ ریسه ها در نمونه های پوسیده شده توسط قارچ C. puteana نشان داده شد، ولی نفوذ قارچ مولد پوسیدگی سفید به صورت سطحی بود.