مقاله بررسی مقاومت ارقام گندم به شته برگ یولاف، (Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۰ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت ارقام گندم به شته برگ یولاف، (Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Rhopalosiphum padi
مقاله ارقام گندم
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: نوری قنبلانی قدیر
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاری نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو جبرائیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شته برگ یولاف، Rhopalosiphum padi (L.)، گونه ا چندخوار با انتشار کم و بیش جهانی است که یکی از آفات مهم گندم و عامل اصلی انتقال ویروس کوتولگی زرد جو می باشد. در این تحقیق امکان وجود مقاومت در شش رقم گندم متداول در استان فارس شامل چمران، داراب ۲، شیراز، قدس، مرودشت و نیک نژاد در مرحله رشدی ۲ تا ۳ برگی گندم در شرایط گلخانه ای و در دمای ۵±۲۴ درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و تحت نور طبیعی از طریق بررسی آنتی زنوز، آنتی بیوز و تحمل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها در آزمایشات آنتی زنوز نشان داد که از نظر تعداد شته های جلب شده روی ارقام مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.01). بر این اساس بیشترین و کمترین جلب تعداد شته کامل به ترتیب مربوط به رقم شیراز (۰٫۷۱±۲۱) و داراب ۲ (۰٫۵۱±۱۱٫۶) بود. در آزمایشات آنتی بیوز از نظر تعداد نتاج تولید شده به ازای هر حشره ماده نیز بین ارقام مورد بررسی تفاوت های معنی داری مشاهده گردید (P<0.01) و مقدار متوسط آن روی ارقام نیک نژاد، شیراز، قدس، مرودشت، چمران و داراب ۲ به ترتیب ۶۲٫۰۵، ۵۵٫۸۴، ۴۹٫۸۹، ۴۷٫۶۳، ۴۲٫۷۶ و ۴۰٫۶۵ پوره بود. نتایج حاصل از آزمایش تحمل، نشان داد که ارقام داراب ۲ و چمران با کمترین نرخ خسارت (۱٫۳۳) بالاترین حد تحمل و ارقام نیک نژاد و شیراز با بیشترین نرخ خسارت (۳٫۶۷ و ۳٫۰۰) پایین ترین حد تحمل را داشتند. نتیجه این تحقیق نشان داد که در مرحله رشدی ۲ تا ۳ برگی گندم از بین شش رقم گندم مورد مطالعه ارقام نیک نژاد و شیراز نسبت به شته برگ یولاف حساس، ارقام قدس و مرودشت نیمه مقاوم، و ارقام چمران و داراب ۲ مقاوم می باشند.