مقاله بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام انگور
مقاله کنه نمدی مو
مقاله Colomerus vitis
مقاله غرب ایران
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی خدری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیری بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنه نمدی مو، Colomerus vitis Pagenstecher، از آفات مهم باغ های انگور غرب ایران بوده و خسارت آن در برخی موارد قابل توجه است. مشاهدات اولیه در باغ های شهر همدان نشان داد که خسارت این آفت روی تمام ارقام منطقه یکسان نیست، لذا مقاومت ارقام رایج انگور در غرب ایران به این کنه به منظور تعیین پتانسیل کاربرد ارقام مقاوم گیاه در برنامه های مدیریت این آفت طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا مقاومت ۱۰ رقم انگور شامل شاهانی، بی دانه سفید، موسکات گوردو، بی دانه قرمز، گزنه، خلیلی، عسگری، فخری، یاقوتی و فلیم سیدلس در شرایط آزمایشگاهی در دمای ۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی به روش دیسک گلدانی مورد مطالعه قرار گرفت. رقم های موسکات گوردو، گزنه و بی دانه سفید به ترتیب با میانگین ۱۰۰٫۴±۰٫۴۵، ۹۵٫۵±۰٫۷۷ و ۸۷٫۴±۰٫۶۴ کنه نمدی به ازای هر برگ کمترین و ارقام شاهانی، فلیم سیدلس و یاقوتی به ترتیب با میانگین ۲۰±۱٫۲۳، ۲۴٫۲±۱٫۲۴ و ۲۴٫۷±۲٫۱۵ کنه نمدی به ازای هر برگ بیشترین دافعه تغذیه ای را نسبت به کنه نمدی از خود نشان دادند. بیشترین نرخ تخم گذاری به ترتیب با میانگین ۱۴۸٫۳۱±۱٫۲۶ و ۱۲۹٫۳±۲٫۲۶ تخم به ازای کنه ماده در ارقام موسکات گوردو و گزنه و کمترین آن با میانگین ۱۰±۱٫۳۷ تخم به ازای کنه ماده در رقم شاهانی مشاهده شد. سطح برگ رقم شاهانی در تیمار و کنترل تفاوت معنی داری با هم نداشتند. همچنین، مشاهده شد که در ارقام شاهانی و یاقوتی تراکم تریکوم نیزه ای و در ارقام موسکات گوردو و گزنه تراکم تریکوم مویی بیش تر است. با توجه به نتایج به دست آمده، رقم های شاهانی و یاقوتی دارای بیش ترین و رقم های گزنه و موسکات گوردو دارای کمترین سطوح مقاومت به کنه نمدی برگ مو بودند.