مقاله بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن جداشده از تجهیزات پزشکی و محیط بیمارستان در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۶۰ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن جداشده از تجهیزات پزشکی و محیط بیمارستان در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت های بیمارستانی
مقاله باکتری های پاتوژن
مقاله شاخص های مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری نونا
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: آموزنده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زرین فر نادر
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوی راد احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت های بیمارستانی یک مشکل عمده جهانی هستند. محیط بیمارستان مخزنی برای پاتوژن های بیمارستانی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع و تعیین شاخص های مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جداشده از محیط و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ولیعصر اراک می باشد.
مواد و روش ها: ۲۱۰ نمونه از بیمارستان جمع آوری و تعیین هویت گردید.Staphylococcusها از نظر مقاومت القایی نسبت به کلیندامایسین با روش D-Zone و حساسیت به ونکومایسین با محیط مولر هینتون آگار و E-test بررسی شدند. حساسیت این سویه ها نسبت به سفوکسیتین و اگزاسیلین با روش دیسک دیفیوژن و تایید این مقاومت با بررسی ژن mecA با روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. با سیل های گرم منفی از نظر تولید ESBL با روش استاندارد، مقاومت بتالاکتامازی AmpC با روش Amp C disk test، مقاومت کارباپنمازی توسط MHT و متالوبتالاکتامازی توسط E-test حاوی ایمیپنم و ایمیپنم EDTA+ بررسی شدند.
یافته ها: از ۲۱۰ نمونه گرفته شده، ۲۴۰ ایزوله به دست آمد که (۷۷ درصد) ۱۸۵ نمونه مربوط به staphylococcus ها می باشد (۷۳٫۵ درصد) ۱۳۶ نمونه staphylococcus ها مقاوم به سفوکسیتین و اگزاسیلین بوده و مقاومت القایی به کلیندامایسین در آن ها (۲۵ درصد) ۴۶ گزارش شده است. از طرفی دو نمونه Staphylococcus epidermidis مقاوم به ونکومایسین بودند. هم چنین ژن Sa442 در Staphylococcus aureus و ژن mecA در MRSA به جز دو مورد تایید گردید. فراوانی باکتری های گرم منفی (۲۳ درصد) ۵۵ گزارش شد. ژن Ox51 در Acinetobacter baumanni شناسایی گردید. ۱۵ باسیل گرم منفی ۱۰۰ درصد غیرتخمیری و ۶۵ درصد از ۴۰ ایزوله انتروباکتریاسه تولیدکننده ESBL بودند. تعداد (۳۳٫۳۳ درصد) ۶ از نمونه Klebsiella pneumoniae تولیدکننده ژن AmpC بودند (۶۰ درصد) ۹ از باسیل های غیرتخمیری MHT مثبت گزارش شدند.
استنتاج: با توجه به این بررسی، حضور میکروارگانیسم ها در محیط بیمارستان ولیعصر اراک و بروز و افزایش مقاومت های آنتی بیوتیکی در آن ها به عنوان یک مشکل عمده مطرح می باشد. می توان با تعیین پاتوژن های احتمالی در بیمارستان و تعیین الگوی شاخص های مقاومت آنتی بیوتیکی به پزشکان، در انجام درمان موفق بیماران کمک نمود.