مقاله بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جداشده از بیماران عفونی بستری در بیمارستان های امام خمینی و سوانح سوختگی اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جداشده از بیماران عفونی بستری در بیمارستان های امام خمینی و سوانح سوختگی اهواز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشرشیا کلی
مقاله سودوموناس
مقاله مقاومت دارویی باکتریایی
مقاله اهواز
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صابری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی دوست سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یاری بیگی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در سالهای اخیر ظهور مقاومت های آنتی بیوتیکی شیوع فراوانی یافته اند، به طوری که این موضوع به یکی از معضلات پزشکی نوین تبدیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی باکتری های جداشده از نمونه های بالینی بیماران با عفونت های مختلف و برآوردی از شیوع انواع باکتری ها، همچنین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها انجام شد.
روش بررسی: از زخم بیماران بستری در بیمارستان های امام خمینی و سوانح سوختگی شهر اهواز در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷، که دچار عفونت بیمارستانی شده بودند، ابتدا کشت تهیه شد، سپس بعد از جدا نمودن باکتری، حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از دیسک های آنتی بیوتیکی تعیین گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری (نسبت)، در سطح معنی داری p£۰٫۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میزان مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی در ارگانیسم های به دست آمده از ۴۰۳ نمونه مختلف شامل: پنوموکوک (
۲٫۲%)، استافیلوکوک کوآگولاز مثبت (۴%) و استافیلوکوک کوآگولاز منفی (۲۱٫۳%)، سودوموناس (۱۸٫۹%)، کلبسیلا (۲۵٫۶%)، اشرشیا کلی (۲۶٫۸%)، شیگلا (۱%) و پروتئوس (۰٫۲%) تعیین شد، که در این میان، کلبسیلا های جداشده از نمونه های مختلف؛ حساسیت های مختلف و متنوعی به آنتی بیوتیک های گوناگون نشان دادند. بیشترین میزان مقاومت در استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت نسبت به کلوگزاسیلین مشاهده گردید، که در ۸۰% موارد، استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت نسبت به کلوگزاسیلین مقاوم بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و با در نظر گرفتن امکان انتقال ژن های مقاومت به سایر باکتری ها، توجه هرچه بیشتر مسوولان بهداشتی نسبت به برنامه ریزی و نظارت دقیق تر بر کنترل عفونت های بیمارستانی و به کارگیری پروتکل های درمانی صحیح و موثر جهت حذف ارگانیسم های مقاوم به چند دارو ضروری است. همچنین محدود کردن تجویز آنتی بیوتیک های دارای مقاومت های چندگانه، از ضروریات اصلی پروتکل های درمانی به نظر می رسد.