مقاله بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک در کودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک در کودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیاکلی
مقاله انتروپاتوژنیک اشریشیاکلی
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله کودکان
مقاله اسهال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: حقی تومتری فخری
جناب آقای / سرکار خانم: ضیغمی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک دلیل عمده اسهال نوزادان در سرتاسر جهان و تهدید بومی مهمی برای سلامت کودکان در کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن به ویژه در کودکان به عنوان یکی از مشکلات بهداشت جهانی محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت چند دارویی در انتروپاتوژنیک های جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان های شهر زنجان می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۴۵۰ نمونه مدفوع از کودکان مبتلا به اسهال زیر ۵ سال مراجعه کننده به بیمارستان های شهر زنجان طی سال های  92-91جمع آوری گردید. پس از کشت و تایید ایزوله ها با تست های بیوشیمیایی، حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها با روش انتشار دیسک طبق توصیه CLSI نسبت به ۱۳ آنتی بیوتیک تعیین گردید. سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن eaeA، سویه های EPEC در نمونه های اسهالی با استفاده از PCR شناسایی شدند.
یافته ها: از ۴۵۰ نمونه مدفوع اسهالی، ۱۴۰ ایزوله (%۳۱٫۱) اشریشیاکلیشناسایی شد. از این تعداد، ۱۳٫۶% (۱۹ ایزوله) انتروپاتوژنیک شناسایی شد. در این مطالعه، بیشترین میزان مقاومت انتروپاتوژنیک های ایزوله شده به ترتیب در برابر اریترومایسین (۱۰۰ درصد)، آموکسی سیلین و کوآموکسی کلاو (۸۹٫۴۷ درصد) مشاهده شد و ایمی پنم با حساسیت (۸۴٫۲۱ درصد) فعال ترین آنتی بیوتیک بود. هم چنین ۹۰٫۶ درصد ایزوله ها نسبت به سه یا تعداد بیش تری آنتی بیوتیک مقاوم بودند و به عنوان ایزوله هایی با مقاومت دارویی چندگانه در نظر گرفته شدند.
نتیجه: نتایج این مطالعه افزایش روز افزون مقاومت آنتی بیوتیکی را نشان می دهد. بنابراین به منظور درمان کامل و جلوگیری از گسترش اسهال ناشی از این سویه های مقاوم در کودکان، انجام دقیق تست های آنتی بیوگرام قبل از تجویز آنتی بیوتیک ضروری می باشد.