مقاله بررسی مقادیر کود ازته و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مقادیر کود ازته و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ کاشت
مقاله خصوصیات فنولوژیکی
مقاله عملکرد کلزا
مقاله کود نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معافی پاشاکلایی راحله
جناب آقای / سرکار خانم: رامئه ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری شموشک علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین اثر مقادیر مختلف نیتروژن در تاریخ کاشت های مختلف بر روی خصوصیات فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا ۴۰۱، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا واقع در شهرستان نکا به اجرا در آمد. پنج تاریخ کاشت شامل ۷، ۱۷، ۲۷ آبان، ۷ و ۱۷ آذر به عنوان عامل اصلی و چهار سطح ازت (کود اوره) شامل ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و مقادیر کود ازته برای خصوصیات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا خاتمه گلدهی، تعداد روز تا رسیدن، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه معنی دار بود. تیمار مصرف ازت برای تمامی خصوصیت های ذکر شده به استثناء طول دوره گلدهی دارای اثر معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و ازت برای خصوصیت های مورد بررسی برای اغلب صفات به استثناء تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه معنی دار نبود. در بین اجزای عملکرد، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته دارای همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه بود که موید تغییرات صفات مزبور در تاریخ های متفاوت کاشت و همچنین تاثیر بیش تر سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد دانه است. همبستگی مثبت و معنی دار عملکرد دانه با هر یک از صفات فنولوژیکی نمایانگر آن است که در تاریخ کاشت های اول و دوم مقادیر بالای کود ازته افزایش خصوصیات فنولوژیکی، افزایش عملکرد دانه را نیز به دنبال داشت. در این راستا عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول در سطوح مختلف ازت به ترتیب برابر ۲۸۶۴، ۳۰۲۶، ۳۲۷۶ و ۳۷۰۷ کیلوگرم در هکتار بود که در تاریخ کاشت پنجم نیز افزایش کود ازته افزایش عملکرد دانه را به دنبال داشت و میزان عملکرد دانه در سطوح افزایش کود ازته به ترتیب برابر ۱۷۵۴، ۱۸۳۵، ۱۹۷۳ و ۲۲۶۸ کیلوگرم در هکتار بود. لذا یکی از راهکارهای جبران کاهش اجزای عملکرد و عملکرد دانه در کاشت تاخیری مصرف مقادیر بیش تر کود ازته می باشد.