مقاله بررسی مقادیر سرمی ویتامین C، ویتامین E، سلنیم و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در سرم اسب های مبتلا به پیروپلاسموز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقادیر سرمی ویتامین C، ویتامین E، سلنیم و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در سرم اسب های مبتلا به پیروپلاسموز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیروپلاسموز
مقاله ویتامین C
مقاله ویتامین E
مقاله سلنیم
مقاله گلوتاتیون پراکسیداز
مقاله اسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی سطوح سرمی ویتامین E، ویتامین C، سلنیم و فعالیت سرمی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در اسب های مبتلا به پیروپلاسموز انجام گرفت. ۱۵ راس اسب مبتلا به پیروپلاسموز بر اساس نشانه های ازمایشگاهی و بالینی تایید شدند. از دام ها بعد از اخذ تاریخچه، نمونه خون از ورید وداج اخذ و سرم جداسازی شد. همچنین از ۱۱ راس اسب سالم نیز با شرایط سنی و تغذیه ای و مدیریتی یکسان به عنوان گروه سالم نمونه برداری شدند. در هر نمونه خونی تهیه شده پس از جداسازی سرم مقادیر سلنیم، ویتامین E، ویتامین C، هموگلوبین و فعالیت سرمی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز اندازه گیری شد. میانگین سطح سرمی سلنیم، ویتامین E، ویتامین C و فعالیت سرمی گلوتاتیون پراکسیداز در اسب های مبتلا به پیروپلاسموز کاهش داشت که بغیر از ویتامینC  در بقیه موارد معنی دار بود. در اسب های بیمار هموگلوبین سرم کاهش معنی داری داشت. در بررسی همبستگی بین سلنیم سرم با میزان فعالیت سرمی گلوتاتیون پراکسیداز، ویتامین E و هموگلوبین در اسب های مبتلا به پیروپلاسموز مشخص گردید که یک ارتباط مثبت بین این پارامتر سرمی با گلوتاتیون پراکسیداز و ویتامین E وجود دارد ولی ارتباط آن با هموگلوبین سرم منفی است. در هر دو گروه بیمار و سالم ارتباط این مارکر اکسیدانی سرم فقط با ویتامین E معنی دار بود (به ترتیب r=0.615 و r=0.685). نتیجه نهایی اینکه در اسب های مبتلا به پیروپلاسموز آنتی اکسیدان های سلنیم، گلوتاتیون پراکسیداز و ویتامین E کاهش می یابد و در درمان و کنترل این بیماری باید به تامین آنتی اکسیدان ها اهمیت داده شود.