مقاله بررسی مقادیر سرمی هورمون لپتین، بتاهیدروکسی بوتیرات، گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید در گاوهای هلشتاین مبتلا به کتوز تحت بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۶۴۷ تا ۱۶۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مقادیر سرمی هورمون لپتین، بتاهیدروکسی بوتیرات، گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید در گاوهای هلشتاین مبتلا به کتوز تحت بالینی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتوز تحت بالینی
مقاله لپتین
مقاله بتاهیدروکسی بوتیرات
مقاله گلوکز
مقاله کلسترول
مقاله تری گلیسرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصری رضایی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلی تبریزی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صابرمعروف بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون لپتین در بافت چربی توسط سلول های آدیپوسیت سفید ترشح می شود که با افزایش مقادیر بافت چربی مقدار این هورمون نیز زیاد می شود. یکی از اعمال مهم این هورمون تنظیم متابولیسم بدن است که با مصرف بافت چربی و تولید انرژی این کار را انجام می دهد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هورمون لپتین در گاوهای مبتلا به کتوز تحت بالینی می باشد. در این مطالعه ۷ گاوداری در حومه شهر تهران (شهریار) انتخاب شدند و بعد از انتخاب گاوهای مورد آزمایش از دفتر ثبت گاوداری ها، در دو مرحله نمونه خون و شیر از گاوهای مورد نظر اخذ گردید. در مرحله اول، ۱۰۰ راس گاو که در مرحله هفته آخر آبستنی و در دوره خشکی بودند و در مرحله بعدی از همان گاوها که در مرحله ۲ ماه بعد زایمان بودند، نمونه خون از ورید زیردم به میزان ۷-۵ سی سی و نمونه شیر از پستان اخدگردید. پس از جداسازی سرم، مقادیر سرمی لپتین، مقادیر سرمی بتاهیدروکسی بوتیرات و مقادیر سرمی گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید اندازه گیری شد. در این مطالعه با نقطه برش ۱٫۲ میلی مول در لیتر BHB، تعداد ۱۸ راس گاو (۱۸ درصد) و با نقطه برش ۱٫۴ میلی مول در لیترBHB ، تعداد ۱۴ راس گاو (۱۴ درصد) و با نقطه برش 1.7 میلی مول در لیتر BHB، تعداد ۴ راس گاو (۴ درصد) مبتلا به کتوز تحت بالینی بودند. بررسی میزان لپتین بعد از زایمان نسبت به قبل از زایمان و همچنین در گاوهای مبتلا به کتوز تحت بالینی بعد از زایمان نسبت به گاوهای سالم کاهش آماری معنی داری نشان داد. بررسی ضریب همبستگی بین لپتین و پارامترهای بتاهیدروکسی بوتیرات، کلسترول، تری گلیسرید، گلوکز و در گروه گاوهای قبل زایمان ارتباط معنی دار بین لپتین و گلوکز (r=0.53)، بتاهیدروکسی بوتیرات و گلوکز (r=-0.27) را نشان داد. ضریب همبستگی بین لپتین و پارامترهای بتاهیدروکسی بوتیرات، کلسترول، تری گلیسرید و گلوکز در گروه گاوهای ۲ ماه بعد از زایمان ارتباط معنی دار بین لپتین و گلوکز (r=0.65)، بتاهیدروکسی بوتیرات و تری گلیسرید (r=0.97)، بتاهیدروکسی بوتیرات و گلوکز (۰٫۶۴-=) نشان داد. ضریب همبستگی بین لپتین و سایر پارامترها در گروه گاوهای مبتلا به کتوز تحت بالینی رابطه معنی دار بین لپتین و گلوکز (r=0.72)، بتاهیدروکسی بوتیرات و گلوکز (r=-0.38)، بتاهیدروکسی بوتیرات و تری گلیسرید (r=0.85) و بتاهیدروکسی بوتیرات و کلسترول (r=0.64) را نیز نشان داد.