مقاله بررسی معیارهای ارزیابی نشریات الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی معیارهای ارزیابی نشریات الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشریات الکترونیکی
مقاله معیارهای ارزیابی
مقاله دانشگاه الزهرا (س)
مقاله اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگی اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی معیارهای ارزیابی نشریات الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) است.
روش پژوهش: پیمایشی تحلیلی است و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جامعه مورد مطالعه همه اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی در دانشگاه الزهرا (س) بوده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و نسبی است که مجموعا ۱۷۵ نفر به عنوان نمونه در پژوهش شرکت کردند. جهت تایید اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه از نظرات متخصصان خدمات اطلاع رسانی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه نیز با اجرای یک مطالعه مقدماتی شروع شد با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس و تکنیک های آماری مقدار ضریب آلفا یک رونباخ محاسبه شده 0.85 مورد تایید قرار گرفت و نرخ پاسخ گویی ۰٫۱۰۰ است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی نظیر توزیع دو جمله ایبرنولی، وآزمونکروسکال-والیس استفاد هشده است.
یافته ها: نشان داد، که مهم ترین ملاک مورد بررسی به هنگام ارزیابی نشریات الکترونیکی از دیدگاه اعضای هیات علمی معیار مروروتورق ۸۲٫۳۸ درصد وجست وجو در عنوان با ۹۲ درصد مهم ترین نشانگرهستند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین معیارهای وجود راهنما و وجود محیط گرافیکی، چند رسانه ای، سطوح دسترسی مختلف و ارائه خدمات اطلاع رسانی رابطه معنادار قوی وجود دارد. شناساندن و آموزشپایگاه های مورد اشتراک دانشگاه به عنوان یک اقدام ضروری، می تواند نقش موثری داشته باشند.