مقاله بررسی مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به دفاتر مشاوره دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۳۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به دفاتر مشاوره دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشکلات دانشجویان
مقاله دفاتر مشاوره دانشجویی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکورنیا عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مهتدی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الهام پور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بروایه هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی انواع مشکلات دانشجویان و ارائه راه حل هایی جهت کاهش این مشکلات می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به دفاتر مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه توصیفی- مقطعی مشکلات ۶۴۰ دانشجوی مراجعه کننده به دفاتر مشاوره دانشجویی در یک دوره یک ساله مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از پرونده های مراجعان به مراکز مشاوره استخراج و بانک داده های این مطالعه را تشکیل دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 تحلیل شد. از آزمون مجذور کای و آزمون t برای ارتباط بین متغیرها استفاده شد. تعداد ۱۷۲ نفر (۲۷%) از مراجعان مرد و ۴۶۸ نفر (۷۳%) زن با میانگین سن ۳٫۴±۲۲ (از ۱۸ تا ۳۸ سال) بودند. دانشجویان پزشکی بیشتر مشکلات روانی (۲۵٫۶%)، دانشجویان دندانپزشکی مشکلات فردی (۴۸٫۵%)، دانشجویان داروسازی مسائل مربوط به ازدواج (۳۸٫۵%)، دانشجویان پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری-مامایی مشکلات آموزشی (به ترتیب: ۲۷٫۴%، ۲۸٫۸% و ۳۰٫۸%) و دانشجویان توانبخشی مشکلات آموزشی و روانی (۲۴٫۶%) داشتند. نتایج این بررسی نشان داد که ابعاد مشکلات دانشجویان رشته های مختلف متفاوت است. بیشترین علل مراجعه دانشجویان به دفاتر مشاوره دانشجویی در درجه اول مشکلات آموزشی و در مرحله بعد مشکلات روانی بوده است.