مقاله بررسی مشکلات خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش آموزان: چالش ها و راهکارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی مدرسه از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مشکلات خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش آموزان: چالش ها و راهکارها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش از راه دور
مقاله دانش آموزان
مقاله خودآموزی
مقاله برنامه ریزی درسی
مقاله ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه جبرائیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشکلات برنامه ریزی درسی، خودآموزی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش آموزان است. روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن، توصیفی – پیمایشی از نوع مقطعی است. برای وصول به هدف از بین جامعه آماری پژوهش حاضر که شامل کلیه دانش آموزان آموزش از راه دور شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۸۸ – ۱۳۸۷ بودند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای ۱۱۲ دانش آموز انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان در همه سوالات پژوهشی (خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی)، مشکلات را بیشتر از حد متوسط خود ارزیابی نموده اند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که برای توسعه و تکمیل سیستم آموزش از راه دور در آموزش و پرورش زمینه های لازم ارائه شده در زیر را باید تامین کرد: ۱- برای توسعه سیستم آموزش از راه دور باید برنامه های دولتی کامل تدوین و اجرا گردد. ۲- برای فعالیت سیستم آموزش از راه دور باید کادر متخصص به وجود آید. ۳- در سیستم آموزش از راه دور لازم است قانونی و نظارتی، اطلاعات تحلیلی و خدمات بازاریابی توسعه یابد. ۴- در سیستم آموزش از راه دور اطلاعات و زیرساخت های ارتباطی باید تکمیل گردد. ۵- برای توسعه سیستم آموزش از راه دور روش های تدریس، روش های علمی و سایر روش ها باید تکمیل گردد. ۶- باید مکانیزم های کنترل فردی در سیستم آموزش از راه دور ایجاد گردد.