مقاله بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان بر روی سرریزهای کنگره ای با پلان نیم دایره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۲۴ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان بر روی سرریزهای کنگره ای با پلان نیم دایره ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرریز کنگره ای
مقاله سرریز با پلان نیم دایره
مقاله ضریب دبی جریان
مقاله تیغه ریزشی
مقاله منحنی دبی- اشل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی ورکی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صفررضوی زاده میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرریزها یکی از سازه های متداول برای تنظیم سطح آب و کنترل جریان در کانال های انتقال آب و سازه های هیدرویکی می باشند. یکی از راه کارهای موثر و اقتصادی جهت افزایش راندمان آنها، استفاده از سرریزهای کنگره ای بوده که با تغییر هندسه پلان و افزایش طول سرریزی در عرض ثابت از کانال، ظرفیت عبور جریان بیشتر می گردد. در این تحقیق ضریب دبی جریان و مقدار دبی واحد طول عبوری از سرریزهای کنگره ای با پلان نیم دایره ای-خطی و نیم دایره ای با شعاع های مختلف و تعداد سیکل های متفاوت بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه های بعمل آمده نشان داد که در کلیه سرریزهای کنگره ای مورد مطالعه، ضریب دبی جریان با افزایش HT/p(نسبت ارتفاع انرژی کل بالادست به ارتفاع سرریز) تا ۰٫۳۷، روند افزایشی داشته و سپس به دلیل تداخل تیغه های ریزشی ضریب دبی جریان کاهش می یابد و بتدریج با استغراق نسبی سرریز، ضریب دبی جریان به سمت ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه پهن متمایل می گردد. ارزیابی های بعمل آمده حاکی از آن است که در محدوده دبی های مورد آزمایش، سرریزهای کنگره ای با پلان نیم دایره ای دارای عملکرد مناسب تری نسبت به سرریزهای کنگره ای با پلان نیم دایره ای- خطی می باشند.