مقاله بررسی مشخصات ریخت شناختی و مولکولی جدایه نماتد بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae از شمال غرب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت آفات کشاورزی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مشخصات ریخت شناختی و مولکولی جدایه نماتد بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae از شمال غرب ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسب شناختی
مقاله ریخت سنجی
مقاله ریخت شناختی
مقاله نماتدهای بیمارگر حشرات
مقاله ITS-rDNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضیان کاری ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طی نمونه برداری از خاک های شمال غرب ایران با هدف یافتن نماتدهای بیمارگر حشرات، در بین جدایه های مختلف جمع آوری شده جدایه TS25 بر اساس بررسی های ریخت شناختی، ریخت سنجی، آزمون دگرآمیزی و ترادف ناحیه ITS-rDNA به عنوان گونه Steinernema carpocapsae Weiser شناسایی گردید. مقایسه ویژگی های ریختی و ریخت شناختی جدایه مورد نظر با جدایه All و نیز تجزیه و تحلیل داده های مولکولی نشان دهنده وجود برخی تفاوت ها بین جدایه مورد بررسی با گونه تیپ بود. در جدایه مورد مطالعه تمام ویژگی های مربوط به لارو آلوده کننده به جز نسبت b و d از نظر میانگین و دامنه با داده های گونه فوق مطابق بود. در نرها، NR از نظر میانگین و دامنه، از جدایه DD 136 تفاوت داشت. بین دیگر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. تجزیه و تحلیل نسب شناختی مبتنی بر داده های مولکولی و ترسیم درخت نیایی، جدایه مورد بررسی را در یک گروه مونوفایلتیک با جدایه All گونه S. carpocapsae قرار داد.