مقاله بررسی مشارکت سیاسی دانش آموزان و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۵۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مشارکت سیاسی دانش آموزان و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت سیاسی
مقاله جامعه پذیری سیاسی
مقاله رضایت سیاسی
مقاله خانواده سیاسی
مقاله دوستان سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی نیا موسی
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با استفاده از روش پیمایشی به بررسی مشارکت سیاسی دانش آموزان در استان همدان و عوامل مرتبط با آن می پردازد. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از یک نمونه ۳۹۸ نفری از دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی در استان همدان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و طبقه ای تصادفی گردآوری شده است. پس از جمع آوری اطلاعات خام با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آماره های (آزمون T، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر) مبادرت گردید. چارچوب نظری مورد استفاده بر اساس یک دیدگاه ترکیبی شامل نظریات جامعه شناسی و جامعه پذیری سیاسی می باشد و مدل تحلیلی بر همین اساس ساخته شد. با آزمودن مدل تحلیلی تحقیق نتایج زیر به دست آمد: میانگین مشارکت سیاسی (۱۴٫۸۳) از حداکثر (۲۷٫۸۵) نمره است و بیش از نیمی از دانش آموزان (۵۴٫۲ درصد) نمره ای کمتر از میانگین دارند. عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانش آموزان عبارتند از: عواملی که اثر مثبت دارند مانند (رضایت تحصیلی، رضایت سیاسی، خانواده سیاسی، دوستان سیاسی، رادیو داخلی، روزنامه و مجله، تعهد دینی و شیوه تربیتی خانواده) و عواملی که تاثیر منفی دارند مانند (رادیو خارجی، ماهواره و درآمد خانوار).