مقاله بررسی مسایل موجود در برنامه کنترل سل ایران: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مسایل موجود در برنامه کنترل سل ایران: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله بیماریابی
مقاله درمان
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ضعف در بیماریابی، درمان ناکافی و نادرست، مقاومت دارویی و اپیدمی همزمان با مواجه نموده است. از این رو برای درک جامع و عمیق مسایل و مشکلات و ارایه پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت موجود، مطالعه کیفی حاضر انجام گرفت.
روش: مطالعه کیفی تحلیل محتوای کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته با مطلع ترین افراد از برنامه کنترل سل انجام شد. نمونه گیری از نوع هدفمند بود و برای جمع آوری اطلاعات از سوال های باز استفاده گردید. از چهار معیار مقبولیت، همسانی، تعیین و انتقال پذیری برای ارزیابی روایی، دقت و پایایی داده های کیفی استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیل چارچوبی استفاده گردید که بر این اساس یک چارچوب موضوعی تنظیم شد و موضوع های کلیدی شناسایی گردید.
یافته ها: در پژوهش حاضر در تعیین عوامل موثر بر ضعف ها و مسایل مربوط به برنامه کنترل سل، ۶ موضوع اصلی و ۲۴ موضوع فرعی شناسایی شد. موضوع های اصلی شامل ۱) سیاست گذاری ها، استراتژی ها و خط مشی ها، ۲) ویژگی های نیروی انسانی، ۳) کمیت و کیفیت منابع، ۴) ماهیت و روش کار، ۵) هماهنگی و ارتباطات و ۶) مشارکت مردمی و حمایت های اجتماعی بود.
نتیجه گیری: تجارب مشارکت کنندگان در این بررسی نشان داد که ضعف برنامه کنترل سل در ایران تحت تاثیر عوامل مختلف است. برای ارتقای وضعیت موجود و کاهش مشکلات ضرورت دارد که اصلاحاتی در فرایند تشخیص و درمان، نظام گزارش دهی سل، نحوه تمکین پزشکان به پروتکل ملی مبارزه با سل، چگونگی آموزش عمومی، چگونگی به کارگیری پزشکان هماهنگ کننده برنامه، عملکرد پرسنل آزمایشگاه تشخیص سل و سایر امکانات تشخیصی و درمانی صورت گیرد.