مقاله بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز ذرت (.Zea mays L) در استان قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۳۳ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز ذرت (.Zea mays L) در استان قزوین
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله رقابت
مقاله کولتیواتور
مقاله وجین
مقاله علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی راحله
جناب آقای / سرکار خانم: میقانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسکندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین بهترین تراکم ذرت سیلویی جهت رقابت با علف های هرز و نیل به عملکرد اقتصادی قابل قبول، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ به عنوان کشت دوم در مزرعه تحقیقاتی و پژوهش های علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل تراکم در ۳ سطح (تراکم مرسوم، ۲۵ و ۵۰% بیشتر) و مدیریت علف های هرز در ۵ سطح (دوبار وجین، عدم وجین، علف کش نیکوسولفورون در مرحله ۲ تا ۴ برگی ذرت، یک بار کولتیواتور در ارتفاع ۲۰ سانتی متری، دو بار کولتیواتور در ارتفاع ۳۵ سانتی متری ذرت) با ۴ تکرار انجام شد. بر اساس نتایج، تراکم ذرت و مدیریت علف های هرز اثر معنی داری بر ارتفاع بوته، قطر بلال با پوست، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، عملکرد دانه و وزن هزار دانه نداشتند. در حالی که تراکم ذرت اثر معنی داری بر وزن تک بلال کامل، وزن بلال با پوست، وزن بلال خالص و عملکرد بیولوژیک و هر دو عامل اثر معنی داری بر قطر ساقه داشتند. تراکم مرسوم و عدم وجین بیشترین قطر ساقه، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال و تیمار ۵۰% بیشتر از تراکم مرسوم بیشترین عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص دادند. تراکم ذرت اثر معنی داری بر تراکم و وزن خشک تاج خروس خوابیده ۲ ماه پس از اعمال تیمارها داشت، در حالی که مدیریت علف های هرز اثر معنی داری در سطح ۱% بر تراکم و وزن خشک علف های هرز در تمام مراحل نمونه برداری داشت. افزایش تراکم ذرت تا ۵۰% بیشتر از حد مرسوم باعث کاهش تراکم و وزن خشک تاج خروس خوابیده در تمام مراحل نمونه برداری و بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک سلمه تره در مرحله آخر نمونه برداری شد. بیشترین افت وزن خشک تاج خروس خوابیده و سلمه تره و بیشترین کاهش تراکم سلمه تره در تمام مراحل نمونه برداری و بیشترین کاهش تراکم تاج خروس خوابیده در مرحله آخر نمونه برداری در پاسخ به تیمارهای مدیریتی دوبار وجین، یک و دو بار کولتیواتور حاصل شد. در بین تیمارهای مدیریتی، یک و دوبار کولتیواتور، موفق ترین تیمارها در کنترل علف های هرز محسوب می شوند.