مقاله بررسی مدل پذیرش فناوری IPM در بین باغداران شهرستان دالاهو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مدل پذیرش فناوری IPM در بین باغداران شهرستان دالاهو
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی پذیرش فناوری دیویس
مقاله مدیریت تلفیقی آفات (IPM)
مقاله باغداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی پیرعلیدهی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علی بیگی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: صی محمدی سمیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوی پذیرش فناوری IPM در بین باغداران شهرستان دالاهو در قالب مدل پذیرش فناوری دیویس به انجام رسیده است. جامعه ی آماری ۱۳۰ باغدار شرکت کننده در برنامه IPM هستند که ۹۷ نفر آنان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. پرسشنامه ای محقق ساخته شامل ۹ بخش اصلی طراحی شد. ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۷۷ پایایی پرسشنامه را در جمع آوری داده های مورد نیاز نشان می دهد. به منظور تعیین اعتبار سازه ای و برازش مدل طراحی شده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بین عوامل فردی و سازمانی با درک مفید بودن و بین ویژگی های نوآوری با درک آسانی کاربرد رابطه معکوسی وجود دارد، در حالی که بین سایر عوامل رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. با توجه به شاخص های برازش به دست آمده در تحقیق، برگزاری کلاس های با کیفیت بالاتر توصیه می گردد.