مقاله بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۹۷ تا ۱۵۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیشمانیوز جلدی
مقاله مخازن
مقاله براآن
مقاله اصفهان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران مهران
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فرد سیمین دخت
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمند رضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی دادی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان کوروس
جناب آقای / سرکار خانم: آرندیان محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مراجعات مکرر بیماران به مراکز درمان بیماری سالک از منطقه براآن شمالی به خصوص دو روستای تیمیارت و فساران و همچنین گزارش های مکرر محلی مبنی بر ازدیاد جوندگان در این منطقه، احتمال گسترش بیماری سالک از مناطق مجاور به این مناطق را مطرح ساخت. پیش از این مطالعه ای جهت بررسی جنس و گونه جوندگان موجود در این منطقه انجام نگرفته است. در این مطالعه فون جوندگان منطقه و همچنین میزان آلودگی به Leishmania در جوندگان صید شده بررسی شد.
روش ها: در این مطالعه مقطعی، ابتدا کلنی های فعال شناسایی شدند و با استفاده از تله زنده گیر جوندگان صید گردیدند و بر اساس مشخصات کلیدی تیره، جنس و گونه آن ها شناسایی شد. از زخم ها یا تغییرات بالینی قسمت های مختلف بدن مانند گوش ها، پوزه، پنجه، بینی و دم جهت تهیه لام مستقیم و کشت در محیطNNN) ) Novy-MacNeal-Nicolle نمونه گیری شد. سپس جونده تشریح شد و دو نمونه نیز از احشای داخل بدن (کبد و طحال) جهت تهیه اسمیر و کشت برداشت شد.
یافته ها: در این مطالعه تعداد ۵۳ جونده از گونه های Rhombomys opimus با فراوانی ۷۱٫۷ درصد (۳۸ جونده) و Meriones libycus با ۲۸٫۳ درصد (۱۵ جونده) به دست آمد. بررسی لام های تهیه شده از جوندگان، میزان آلودگی در گونه R.opimus را ۱۸٫۴ درصد و در M. libycus، ۳٫۱۳ درصد نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده گونه R.opimus به عنوان میزبان اولیه و گونه M.libycus به عنوان میزبان ثانویه در منطقه مورد مطالعه گزارش گردید.