مقاله بررسی محدودیت های حضور زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: شهر شاهین شهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی محدودیت های حضور زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: شهر شاهین شهر)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاهای عمومی
مقاله زنان
مقاله حقوق شهروندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الحسینی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شیرخانی حسنیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضاهای عمومی مهم ترین بخش شهرها را تشکیل می دهند. این فضاها، مکان هایی هستند که بیشترین برخوردها و کنشهای متقابل میان افراد در آنها به وقوع می پیوندد و شامل تمامی بخش هایی از شهرند که مردم به آنها دسترسی فیزیکی و بصری دارند.
استفاده و مناسب بودن فضاهای عمومی، موضوع مهمی است که باید در هر مطالعه ای که زندگی روزمره زنان و مردان را مد نظر قرار می دهد، مورد توجه قرار گیرد. محدودیت های تاثیرگذار بر حضور زنان در فضاهای شهری دامنه وسیعی از محدودیت های کالبدی اجتماعی را در برمی گیرد. هدف از این مقاله بررسی محدودیت های حضور زنان در فضاهای عمومی شهر شاهین شهر می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش مبتنی بر رویکرد توصیفی، تحلیلی و براساس هدف از نوع کاربردی است. روش تحقیق ترکیبی از نوع میدانی و کتابخانه ای و تکنیک جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۷۶، بزرگتر از ۰٫۷ است پس این پرسشنامه از اعتبار و پایایی برخوردار می باشد. جامعه آماری شامل زنان بالای ۱۵ سال شهر شاهین شهر می باشد و برای برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۳۰ نفر انتخاب شده اند.
با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت بین ویژگی های فردی و برخی از عوامل ایجاد محدودیت در فضاهای عمومی شهر شاهین شهر ارتباط معنا داری وجود دارد.