مقاله بررسی متغیرهای دموگرافیک مرتبط با عود سوء مصرف مواد در زنان و مردان مراجعه کننده به مراکز منتخب درمان اعتیاد شهر تهران در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی متغیرهای دموگرافیک مرتبط با عود سوء مصرف مواد در زنان و مردان مراجعه کننده به مراکز منتخب درمان اعتیاد شهر تهران در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان اعتیاد
مقاله عود سوء مصرف مواد
مقاله عوامل مرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریماز شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: دستورپور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتی خویی عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی شکراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مسائلی که پدیده اعتیاد را پیچیده تر کرده است عود سوء مصرف مواد است. حدود ۵۰ درصد از معتادان ایرانی پس از ترک به سمت مصرف مجدد مواد روی می آورند. هدف از این مقاله گزارش برخی از متغیرهای دموگرافیک مرتبط با عود سوءمصرف مواد در افراد مراجعه کننده به دو مرکز ترک اعتیاد شهر تهران در سال ۱۳۸۸ می باشد.
روش کار: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی با ۱۶۰ نفر با عود سوءمصرف مواد و ۱۶۰ نفر در گروه شاهد مراجعه کننده به دو مرکز ترک اعتیاد در جنوب شهر تهران انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسش نامه: ۱) محقق ساخته و ۲) سنجش سلامت عمومی بود. معیارهای ورود به مطالعه در گروه مورد، داشتن حداقل یک بار سابقه ترک و گذشتن حداقل سه هفته از شروع درمان فعلی؛ و گروه شاهد افرادی بودند که دوره درمان را با موفقیت طی کرده و در زمان انجام مطالعه حداقل یک سال از تکمیل دوره درمان و پاکی آن ها گذشته باشد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار (۱۶) SPSS و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی صورت گرفت.
یافته ها: میانگین سنی و بعد خانوار گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود {به ترتیب: ۴٫۷-=-۲٫۵۹۱) T،۹۵% CI=-6.322 ) و T=2.51 0.9114)، ۹۵% CI=0.111)}. به عبارتی افراد با سن کمتر و افزایش بعد خانوار به احتمال زیاد عود سوء مصرف مواد نشان می دهند. نتایج تحقیق نیز نشان داد که افراد شاغل و مصرف کننده مواد مخدر اپیوئیدی (تریاک و شیره تریاک) نسبت به افراد غیرشاغل و مصرف کنندگان مواد محرک و نیمه صناعی مانند کراک و شیشه شانس کمتری برای عود سوء مصرف مواد داشتند {به ترتیب  OR=0.159(0.327، ۰٫۱۱۳=CI 95%) و OR=0.208 (0.336، ۹۵% CI=0.128)}.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای فردی، اجتماعی، روحی-روانی و طبی از عوامل موثر بر عود سوء مصرف می باشند. شناسایی عوامل مرتبط با عود سوء مصرف مواد می تواند در پیشگویی عود در معتادان کمک کننده باشد و همچنین در طراحی برنامه های پیشگیری و درمان متغیرهای تاثیر گذار بر معضل عود باید مورد هدف باشند.